5-175COM

5-175COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 23 OKTOBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Patrick De Groote aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «de financiële situatie van NMBS Logistics» (nr. 5-2417)

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Een tijdje geleden al stond in De Tijd dat de raad van bestuur van de NMBS-Holding en de raad van bestuur van de vervoersmaatschappij NMBS op 19 juni 2012 hebben onderhandeld met de top van NMBS Logistics. Door aanhoudend verlies zou NMBS Logistics met liquiditeitsproblemen kampen.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen.

De economische crisis wordt als reden van de slechte economische prestaties van NMBS Logistics aangegeven. Welke elementen in het dossier doen de minister besluiten dat de situatie bij NMBS Logistics een conjunctureel, en geen structureel gegeven is?

Zijn de slechte prestaties van NMBS Logistics conjunctureel omwille van strategische keuzes in bepaalde marktsegmenten? Welke marktsegmenten van NMBS Logistics evolueren negatief en welke positief?

Welk aandeel heeft NMBS Logistics in het goederenverkeer op de Belgische spoorwegen? Daalt of stijgt dat aandeel?

Hoe nauw sluit het industrieel plan van NMBS Logistics aan bij de vraag van de Vlaamse havens? Is een grotere samenwerking met de Vlaamse havens mogelijk?

Aangezien dikwijls gezegd wordt dat de kosten te hoog liggen, kan de minister duiden hoe de kostenstructuur bij NMBS Logistics is opgebouwd? Kan de minister percentages geven van de kosten voor personeel, voor huur van de infrastructuur, voor de huur van rijpaden, enzovoort?

Kan NMBS Logistics zelfstandig een personeelsbeleid voeren of is het afhankelijk van de Holding? Verloopt het inhuren van personeelsleden door NMBS Logistics bij de Holding via vaste of flexibele contracten?

Aan welke oplossing wordt er gewerkt voor NMBS Logistics?

De heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - De financiële situatie van NMBS Logistics is te wijten aan een combinatie van structurele problemen en de economische crisis. In 2009 zijn de volumes met 40% gedaald. Vandaag kampt NMBS Logistics met volumes die nog lager liggen dan die van het crisisjaar 2009. NMBS Logistics is evenwel al jaren bezig met een drastische herstructurering. Daardoor kon de jongste jaren op vlak van operationeel verlies telkens weer een belangrijke structurele verbetering worden opgetekend.

Bij NMBS Logistics rijden treinen volgens drie productiemodellen: verspreid vervoer, volledige treinen en intermodaal vervoer. NMBS Logistics is als enige spoorwegoperator actief in verspreid vervoer. Andere operatoren wagen zich daar niet aan omdat het een te arbeidsintensieve activiteit is, die moeilijk te rentabiliseren is en sowieso een concurrentieel nadeel heeft ten opzichte van het wegvervoer, dat geen kosten voor infrastructuur moet dragen. NMBS Logistics wenst in die activiteit dan ook enkel actief te blijven investeren indien het op een economisch verantwoorde wijze kan. Die activiteit is tot op heden nog verlieslatend, maar in de loop van het jaar is een rationalisering gepland. NMBS Logistics onderzoekt de mogelijkheden om, net zoals in andere Europese landen, die activiteit te laten subsidiëren.

Het marktaandeel van NMBS Logistics is sinds de filialisering nagenoeg stabiel, 87%.

NMBS Logistics zit geregeld rond de tafel met verantwoordelijken van alle Vlaamse havens om synergiën te ontwikkelen voor de havens en de bedrijven die errond gevestigd of actief zijn. De afgelopen maanden waren er intensieve gesprekken over de toekomst van het verspreid vervoer, een cruciaal element voor het transport vanuit de havens naar het hinterland. Ik zal de cijfers over het marktaandeel en de kostenstructuur aan de heer De Groote overhandigen.

NMBS Logistics heeft een eigen personeelsbeleid voor het contractuele personeel in dienst van NMBS Logistics NV en het statutaire personeel, op vrijwillige basis gedetacheerd door NMBS Holding naar NMBS Logistics, dat werkt volgens de arbeidsvoorwaarden van NMBS Logistics.

Het aantal prestaties voor deze maand komt overeen met ongeveer 950 fulltime-equivalenten voor de stationsactiviteiten en 330 fulltime-equivalenten voor de treinbestuurders.

De raad van bestuur van 3 juli legde de laatste hand aan een herstelplan dat meer dan 100 miljoen besparingen moet opleveren en kan leiden tot een financieel evenwicht in 2013. De rode draad is dat NMBS Logistics haar strategie afstemt op de realiteit van de markt en de middelen waarover ze beschikt. NMBS Logistics zal haar activiteitengebied verkleinen tot de rendabele activiteiten van het spoor.

(De minister overhandigt cijfergegevens aan de heer De Groote.)

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Ik dank de minister voor zijn antwoord en het cijfermateriaal dat hij me wil bezorgen.

Ik wens hem alvast veel succes als burgemeester van Charleroi.