5-77

5-77

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 25 OCTOBRE 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Rik Daems au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable sur «les mesures relatives au secteur de l'horeca» (no 5-679)

De heer Rik Daems (Open Vld). - Daarnet hoorde ik spreken over een nultarief voor wijn. Misschien zouden we dat moeten overwegen voor Belgische wijnen, maar dit geheel terzijde uiteraard. Mijn vraag gaat over de horeca in zijn geheel.

Een tijd geleden kwam de Ministerraad overeen om op 1 januari 2013 de geregistreerde kassa in te voeren met effectieve uitwerking vanaf 1 juli. In diezelfde beslissing werd echter heel duidelijk gestipuleerd dat daarbij begeleidende maatregelen zouden worden genomen. Dat wil zeggen dat de geregistreerde kassa er enkel zou komen indien de kostenstructuur van de horecasector op het vlak van personeel zodanig zou worden verlicht dat de betrokken zaken niet failliet zouden gaan.

Ik weet dat de begrotingsbesprekingen aan de gang zijn. Ik weet ook dat een regering niet ondervraagd moet worden over haar intenties. Desalniettemin zet een bijkomend gegeven mij ertoe aan uitstel van de geregistreerde kassa te bepleiten. Allemaal hebben we vandaag geprobeerd de onheilsberichten te verteren, niet alleen over Ford Genk, maar ook over andere bedrijven die afslanken. De grootste werkgever van ons land is echter nu al harder aan het afslanken, alleen zien we het niet, omdat het over zoveel duizenden kleine bedrijven gaat. De horecasector telt 50 000 bedrijven. Als men de deeltijdse arbeid meetelt, dan gaat het om meer dan 200 000 mensen. Als bovenop de economische crisis en de dalende consumptie nog eens de geregistreerde kassa wordt ingevoerd, lopen we het risico dat, naar mijn inschatting, ten minste 25 tot 30% van de zaken ten onder gaat. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Ik weet wel dat we daarbij meteen in een heel debat over lichtgrijs, grijs en zwart terechtkomen. Alleen heeft de horeca vandaag een kostenstructuur waarmee hij niet rendabel kan zijn. Ik heb dat al vaak gezegd en het is een moeilijke boodschap om te brengen, want meteen krijg je dan de insinuerende vraag of je wilt dat er "gefoefeld" wordt. Toch is het zo.

Als we nu met de geregistreerde kassa doorgaan zoals gepland, zonder afdoende maatregelen, dan vrees ik dat ten minste 25 tot 30% van de zaken zal verdwijnen, dat een deel van de consumptie door ketens zal worden overgenomen en dat ons voorlopig nog gezellig horecaland stilaan zal veranderen in een land met heel veel grote ketens en heel andere prijzen dan vandaag. Als je wil dat alles volgens de huidige regels officieel gebeurt, dan moet je maar eens een glas bier gaan drinken in een internationaal hotel en dan ken je de prijs. Dat is niet mijn idee van hoe ons land moet evolueren.

Is de minister dan ook bereid om in het kader van de begrotingsbesprekingen te overwegen de invoering van de geregistreerde kassa uit te stellen, aangezien er onmogelijk tijdig voldoende maatregelen kunnen worden genomen om de sector een rendabele kostenstructuur te geven? Ik durf zelfs te pleiten voor een uitstel met twee jaar, omdat ik vrees dat de komende twee jaar nog crisisjaren zullen zijn. En het is veel moeilijker een zaak opnieuw op te starten dan er eentje open te houden.

De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken. - De beslissing om het geregistreerd kassasysteem in de horeca in te voeren, is al in 2009 door de vorige regering genomen, samen met de verlaging van het btw-tarief van 21% tot 12%. Tevens is toen beslist om de maatregel pas op 1 januari 2013 voor de hele sector te laten ingaan. Op die manier kon de sector gedurende een aantal jaren aan een "verwittingstraject" werken.

Toen ik als minister van Financiën aantrad, kreeg ik te horen dat de horeca zich zorgen maakte over de timing van de invoering van de geregistreerde kassa's. De horeca is immers een arbeidsintensieve sector, die in het bijzonder aan laaggeschoolden en jongeren werk verschaft.

De regering heeft onder de coördinatie van de staatssecretaris voor de Fraudebestrijding een aantal beslissingen genomen die in een horecaplan zijn opgenomen. Een werkgroep binnen de FOD Financiën is bezig met de praktische modaliteiten voor de invoering van de geregistreerde kassa's en pleegt daarover voortdurend overleg met alle betrokken partners, waaronder ook de horecafederaties. Deze werkgroep werd uiteraard ook geconfronteerd met de gevolgen van het uitblijven van een nieuwe regering met volledige bevoegdheden, waardoor een aantal belangrijke beslissingen werden uitgesteld. Anderzijds werd vanaf december 2011 alles in het werk gesteld om de achterstand in te halen. Op dit ogenblik wordt geëvalueerd of de timing haalbaar is. Desgevallend ben ik bereid om na overleg met de betrokken partners de timing aan te passen, mocht de achterstand bij de voorbereiding te groot zijn. Welke beslissing we ook zullen nemen, we zullen met FOD Financiën voor rechtszekerheid zorgen. Ik ben in elk geval niet ongevoelig voor de argumenten van senator Daems.

De heer Rik Daems (Open Vld). - De minister en ik zitten op dezelfde lijn. Als de invoering van de geregistreerde kassa's kan worden uitgesteld, dan zou dat een goede zaak zijn, al was het maar om een periode te overbruggen, die voor de horeca zeer zwaar valt. Het blijft uiteraard de bedoeling om te evolueren naar een sector die op een normale en correcte manier rendabel kan zijn.