5-77

5-77

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de nakende accijnsverhoging op bier in Frankrijk» (nr. 5-678)

De heer Bart Tommelein (Open Vld). - Frankrijk trekt meer en meer de protectionistische kaart om de concurrentie buiten spel te zetten. Het land hervalt in een oude gewoonte om bepaalde producten, vooral geïmporteerde producten die gemakkelijk vervangbaar zijn door producten van eigen bodem, veel zwaarder te belasten. Daardoor ontstaat er een prijsnadeel ten opzichte van de vooral binnenlandse alternatieven.

De voor onze economie belangrijke tak van brouwerijen en mouterijen worden op die manier door een nakende accijnsverhoging in het vizier genomen. 32% van de export van Belgisch bier gaat naar Frankrijk. Frankrijk verhoogt de accijnzen op bier met 160%, maar laat de accijnzen op wijn op hetzelfde niveau. Frankrijk meet duidelijk met twee maten.

Het betreft geenszins een maatregel vanuit het perspectief van de volksgezondheid. Wijn heeft immers een hogere alcoholgraad dan pils (5%) en zou dus meer zou moeten worden belast. Vooral voor speciale bieren met een iets hogere alcoholgraad dreigt de economische strop. Voor die bieren bedraagt de Franse accijns nu nog 1,74 euro per krat; na de accijnsverhoging zal dat 4,56 euro worden! De accijnsopslag zou alleen al voor de Belgische bierexport de kosten met 95 miljoen euro per jaar doen stijgen.

Daar waar een glas wijn op café in Frankrijk nu evenveel kost als bier, namelijk 4 euro, zullen pils en speciale bieren respectievelijk 1 euro en meer dan 3,5 euro duurder worden. Daarentegen blijft de prijs van wijn gelijk. De prijsstijging komt neer op een oneerlijke concurrentie die niet alleen strijdig is met het Europees recht, maar ook ingaat tegen eerdere afspraken tussen ons land en Frankrijk. Ik wijs er bovendien op dat de indirecte tewerkstelling van deze sector 62 000 jobs bedraagt.

Wat gaat de regering doen om deze manifest protectionistische maatregel, die strijdig is met het Europees recht, aan te pakken? Zal ze het probleem voorleggen aan de Europese Commissie en zo nodig ook aan het Europees Hof?

Zal de regering terstond overleg plegen met de Franse regering om de maatregel af te wenden die niet enkel ingaat tegen eerdere afspraken met Frankrijk, maar ook tegen de letter en de geest van de Europese Economische Unie? Kan de minister daaromtrent een zeer concrete toelichting geven?

De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken. - Ik heb onlangs kennisgenomen van het voornemen van Frankrijk om de accijnzen op het bier drastisch te verhogen. Hierop heb ik onmiddellijk mijn administratie de opdracht gegeven om dat grondig te onderzoeken.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat het huidige Franse tarief voor bier nu al hoger ligt dan het minimumaccijnstarief voor bier vastgelegd door de Europese richtlijn van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken. Volgens diezelfde richtlijn mag een land een nultarief toepassen op wijn.

De Franse maatregel beoogt eenzelfde procentuele verhoging voor alle categorieën van bieren. We zitten dus in een andere situatie dan enkele jaren terug, toen men alleen een stijging van de accijnzen op zware bieren aankondigde.

Ik ben het er evenwel mee eens dat de nieuwe Franse maatregel van aard kan zijn om onze biersector te benadelen ten opzichte van de wijnsector. Er is in deze echter geen discriminatie tussen Franse en buitenlandse bierproducenten. De Franse intenties schijnen aldus niet in tegenstrijd te zijn met de Europese wetgeving.

Niettemin mogen we de impact van deze mogelijke accijnsstijging op onze producenten, voor wie Frankrijk een zeer belangrijke exportmarkt is, niet onderschatten. De regering hecht veel waarde aan het verdedigen van onze buitenlandse economische belangen. We kunnen dus niet passief tegenover deze maatregel staan. Noch ikzelf, noch mijn administratie heeft weet van op voorhand gemaakte afspraken met de Franse overheid. Iedereen weet ook wel dat er een bepaald politiek evenwicht bestaat waarop in het éne land en in het andere land het bier of de wijn wordt behandeld.

Ik zal niet nalaten om samen met mijn collega Didier Reynders diplomatieke stappen te doen bij Frankrijk om onze bezorgdheden duidelijk te maken en te pogen nog een andere richting te geven aan deze maatregel. Zo'n maatregel kan ook ons land inspiratie geven voor andere sectoren die hier wat minder ontwikkeld zijn dan in Frankrijk.

De heer Bart Tommelein (Open Vld). - De minister en ik zitten op dezelfde golflengte. Het is totaal onaanvaardbaar dat een land zo'n maatregel neemt. Voor België is bier het exportproduct bij uitstek. Vele Belgische bieren zijn in het buitenland verkrijgbaar, zeker bieren met een hogere alcoholgraad, die nu in Frankrijk het zwaarst belast zouden worden. Die maatregel gaat vooral in tegen de geest van de Europese Economische Unie.

Ons land zou ook de champagne, de camembert en de calvados zwaarder kunnen belasten. Ik ben daar op zich geen voorstander van, maar indien nodig krijgt de minister hiervoor voluit mijn steun.