5-77

5-77

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

De voorzitster. - Bij de Senaat is het dossier aanhangig van de heer Yoeri Vastersavendts, senator-opvolger voor het Nederlandse kiescollege.

Het Bureau is bijeengekomen om de geloofsbrieven van de heer Vastersavendts te onderzoeken.

Het woord is aan de heer Anciaux, rapporteur, om voorlezing te doen van het verslag van het Bureau.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het Bureau is bijeengekomen om, overeenkomstig artikel 50 van de Grondwet en artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1931, te voorzien in de vervanging van de heer Alexander De Croo, rechtstreeks verkozen senator voor lijst nr. 4 (Open Vld), die door de Koning tot minister werd benoemd.

Het Bureau heeft vastgesteld dat mevrouw Martine Taelman, eerste opvolgster van deze lijst, op 6 juli 2010 de eed als senator heeft afgelegd.

Het Bureau is derhalve overgegaan tot het aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Yoeri Vastersavendts, tweede opvolger van lijst nr. 4, en heeft vastgesteld dat hij nog steeds alle verkiesbaarheidsvoorwaarden vervult.

Bijgevolg heeft het Bureau de eer u voor te stellen de heer Vastersavendts toe te laten als lid van de Senaat.

De voorzitster. - Ik verzoek de heer Vastersavendts de grondwettelijke eed af te leggen.

-De heer Yoeri Vastersavendts legt de grondwettelijke eed af.

De voorzitster. - Ik geef de heer Yoeri Vastersavendts akte van zijn eedaflegging en verklaar hem aangesteld in zijn functie van senator.

(Algemeen applaus)