5-174COM

5-174COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 16 OCTOBRE 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, et aux Réformes institutionnelles sur «l'utilisation de caméras ANPR pour détecter les véhicules non assurés» (no 5-2448)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - In het verleden hebben zowel ik als andere collega's zowel aan u als aan uw voorgangers reeds verschillende vragen gesteld over het opsporen van onverzekerde voertuigen. Er werden ook al verschillende mogelijkheden gesuggereerd om daar iets te doen.

In de Vlaamse pers verschenen in juni artikelen over het gebruik van zogenaamde ANPR-camera's om voertuigen op te sporen die geen verkeersbelasting betalen. Die speciale camera's kunnen de nummerplaten lezen, waarna er in een databank kan worden nagekeken of er voor de betrokken wagen al verkeersbelasting werd betaald. Uit de voorgelegde resultaten blijkt dat dit een succesvolle methode is. Ook in Wallonië en Brussel werd deze werkwijze inmiddels overgenomen.

Aangezien de camera's enkel dienen om de nummerplaten van passerende voertuigen te lezen, zou het mogelijk moeten zijn om door middel van een koppeling aan een relevante gegevensbank ook andere zaken op te sporen.

Ik vroeg me daarom af of het niet mogelijk is om via deze technologie ook de niet-verzekerde of niet-gekeurde voertuigen te vinden. Als dat op dit moment nog niet zou gebeuren, zijn daarvoor dan al plannen gemaakt? Zo ja, wanneer zullen die worden gerealiseerd? Zo neen, waarom niet?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - U hebt gelijk dat dezelfde technologie die wordt gebruikt voor het opsporen van voertuigen waarvoor de verkeersbelasting niet werd betaald, ook kan worden toegepast voor het opsporen van niet-verzekerde en niet-gekeurde voertuigen. De politie gebruikt overigens al ANPR-camera's met dit doel.

In het voorstel van actieplan tot naleving van de verzekerings- en keuringsplicht van de motorvoertuigen, dat ik onlangs heb ontvangen, noemt men het gebruik van ANPR-camera's een cruciaal hulpmiddel bij de opsporing. In het voorstel van actieplan, dat ik eerst aan mijn collega's zal voorleggen, worden twee voorwaarden uitgewerkt om dit hulpmiddel optimaal te kunnen inzetten. Enerzijds zijn er nog mogelijkheden om de gebruikte gegevensbestanden te verbeteren, zodat de informatie sneller en vollediger beschikbaar is. Anderzijds zijn enkele reglementaire bepalingen nodig om het gebruik van mobiele ANPR-camera's toe te laten voor het opsporen van niet-verzekerde en niet-gekeurde voertuigen.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Klopt het dat er al een proefproject is geweest? Of wordt het systeem op sommige plaatsen al effectief toegepast? Over welke reglementaire bepalingen gaat het? Op welk domein?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Er zijn verschillende koninklijke besluiten en reglementeringen die moeten worden aangepast. Het spreekt vanzelf dat er regels moeten zijn omdat het flitsen van de plaat tot gevolg heeft dat er onmiddellijk zeer veel gegevens beschikbaar worden.