5-166COM

5-166COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 3 JUILLET 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Nele Lijnen au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées sur «l'évaluation du système des allocations en faveur des personnes handicapées» (no 5-2311)

Mevrouw Nele Lijnen (Open Vld). - De Vereniging personen met een handicap stelt in een open brief vast dat personen met een handicap zich meer dan ooit zorgen maken over hun toekomst.

Zo zijn er zorgen over de budgetten en de inzet van experten als de bevoegdheden inzake personen met een handicap worden overgeheveld van het federale niveau naar de gemeenschappen.

Er wordt aangedrongen op een nieuwe en grondige evaluatie van het systeem van de tegemoetkomingen voor gehandicapten. De laatste evaluatie dateert al van 1987. Overigens heeft voormalig staatssecretaris Delizée zo'n evaluatie al aangekondigd.

Ook de overheveling van de regelgeving omtrent de verlengde minderjarigheid van personen met een handicap wekt onzekerheid. Personen met een handicap hebben meer tijd nodig om de overgang te maken naar de volwassenheid.

Daarnaast blijken de verschillende betrokken instanties en structuren uiteenlopende maatstaven, criteria en definities te gebruiken bij de omschrijving van het begrip handicap. Dat leidt in de praktijk vaak tot communicatiestoornissen.

Studeren en werk zoeken vraagt meer tijd en aanpassing voor personen met een handicap. Toch bezitten personen met een handicap meestal een omvangrijke ervaringsdeskundigheid die veelal niet erkend wordt.

Wat is de stand van zaken van de aangekondigde grondige evaluatie van het systeem van tegemoetkomingen voor personen met een handicap?

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's. - De vorige hervorming van het stelsel van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap dateert inderdaad van 1987. Ze moest het hele systeem rechtvaardiger, efficiënter en eenvoudiger maken. Maar ondanks de talrijke aanpassingen doorheen de jaren is dat doel niet bereikt. De regelgeving inzake de tegemoetkomingen is niet alleen ingewikkelder en aanzienlijk logger geworden, ze beantwoordt op de koop toe niet aan alle fundamentele behoeften van personen met een handicap.

Het regeerakkoord kondigt daarom een evaluatie van die wet aan.

Om die evaluatie zo grondig mogelijk te maken lijkt een brede consultatieronde onontbeerlijk.

Daarom heb ik beslist werk te maken van een grondige reflectie over het stelsel van de uitkeringen voor personen met een handicap, met als centrale vraag: een regeling voor personen met een handicap, voor wie, waarom en hoe?

Ik wil vooral tijd nemen om te luisteren naar de belangrijkste betrokkenen, niet alleen de personen met een handicap zelf maar ook de verschillende actoren binnen de sector, met name de verenigingen die hen vertegenwoordigen, de professionele dienstverleners en de beleidsmakers op alle niveaus.

Ik wil niet zomaar voorbij gaan aan de problemen van personen met een handicap op vlak van zelfstandigheid en insluiting.

Ik wil een strakke planning volgen. De brieven naar de verenigingen zijn eind juni verstuurd. Tot 30 september krijgt iedereen de kans om per mail of per brief opmerkingen en getuigenissen op te sturen. Iedereen kan maatregelen die hij nodig acht om het systeem rechtvaardiger, efficiënter en eenvoudiger te maken, doorgeven.

In een volgende fase worden de gegevens geanalyseerd en wordt er een synthese gemaakt. Bedoeling is einde van het jaar klaar te zijn met een tekst voor een wetsontwerp.

Mevrouw Nele Lijnen (Open Vld). - Is de voorganger van de staatssecretaris al niet begonnen met de evaluatie? Hoever is hij geraakt? Het zou zonde zijn het werk over te doen.

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's. - Staatssecretaris Delizée heeft wel een studie laten maken, maar hij heeft de mensen met een handicap en hun verenigingen niet gehoord. Ik wil ook hun mening kennen. Daar wil ik nog twee à drie maanden voor uittrekken om vervolgens een wetsontwerp in te dienen bij het parlement.

(La séance est levée à 14 h 45.)