5-165COM

5-165COM

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

Handelingen

WOENSDAG 27 JUNI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de resoluties van de VN-Mensenrechtenraad betreffende de situatie in de Palestijnse bezette gebieden» (nr. 5-2174)

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - Op 19 maart keurde de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties een groot aantal resoluties goed. Een vijftal resoluties hadden betrekking op de Palestijnse kwestie en de problemen voortvloeiend uit de aanhoudende bezetting door Israël. België, momenteel lid van de Mensenrechtenraad, keurde vier resoluties goed. Bij de vijfde resolutie onthield België zich.

De resolutie die het meest werd opgemerkt, is resolutie A/HRC/19/L.35. Die focust op de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, met inbegrip van Oost-Jeruzalem en in de bezette Syrische Golanhoogte. De resolutie veroordeelt nadrukkelijk de voortdurende schending van de internationale rechtsorde door het handhaven en uitbreiden van die nederzettingen en beslist tot het sturen van een internationale onafhankelijke onderzoeksmissie die de gevolgen van de Israëlische nederzettingen moet onderzoeken voor de civiele, politieke, economische, sociale en culturele rechten van de Palestijnse bevolking.

Zoals we konden verwachten heeft Israël meteen laten weten dat het de toestemming weigert aan de delegatie van de VN-Mensenrechtenraad.

Zal de minister de steun die door België werd verleend aan de resolutie aanwenden om er bij de Israëlische overheid opnieuw op aan te dringen om de onaanvaardbare politiek van kolonisering te stoppen?

Kan de minister meer duidelijkheid geven over de samenstelling van de internationale onderzoeksmissie? Zal ze er nog komen? Op welke wijze zal België daaraan participeren of steun verlenen?

Kan de minister meer informatie verschaffen over de duur van de missie? Is er een datum vooropgesteld waarop het eindrapport klaar moet zijn?

Kan de minister het bericht bevestigen dat de Belgische ambassadeur in Jeruzalem werd geconvoceerd? Wat is de reactie van de minister daarop?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - Onze ambassadeur in Tel Aviv werd na de stemming in de Mensenrechtenraad uitgenodigd voor een gesprek op het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat bood haar de gelegenheid om uiteen te zetten door welke overwegingen de Belgische positie is ingegeven. Die overwegingen zijn de volgende.

De resolutie ligt in de lijn van de traditionele positie van de EU met betrekking tot de nederzettingen en verwijst zelfs naar de conclusies van de betrokken Raad, waarin gezegd wordt dat de kolonies in bezet Palestijns gebied illegaal zijn naar internationaal recht, een obstakel zijn voor de vrede en de haalbaarheid van de tweestatenoplossing in gevaar te brengen.

De Belgische positieve stem in de Mensenrechtenraad ligt dan ook in de lijn van het traditionele, positieve stempatroon van de EU in de Raad tegenover de resolutie over de nederzettingen.

De EU was verdeeld over de resolutie die dit jaar voorlag, als gevolg van de inbreng van een nieuw element, namelijk de oprichting van een onderzoekscommissie die de impact van de kolonies op de mensenrechten van de Palestijnen, moet nagaan. Toch bleef een meerderheid van de EU-landen de resolutie steunen, ook al is er een onderzoekscommissie in opgenomen. Voor alle duidelijkheid, momenteel zijn maar 8 van de 27 EU-landen lid van de Mensenrechtenraad en dus stemgerechtigd. Sommige EU-landen die momenteel geen lid zijn van de Raad hebben wel hun steun voor de resolutie betuigd. Het stemgedrag van de 8 EU-landen reflecteert dus niet exact de verhoudingen binnen 27 EU-landen.

Het blijft meer dan ooit nodig dat de internationale gemeenschap Israël een signaal geeft in verband met de kolonies. De kolonies zijn het probleem, niet de Mensenrechtenraad of de resolutie.

België kan begrip opbrengen voor het feit dat aan Palestijnse zijde dit jaar werd aangedrongen op een bijkomend signaal, gezien de uitbreiding van de kolonisatie. Toch rijst de vraag of een onderzoekscommissie het meest gepaste mechanisme is. De Palestijnen konden echter niet worden overtuigd om een ander mechanisme dan een onderzoekscommissie in de resolutie op te nemen.

Een positieve stem voor de resolutie tegen de nederzettingen is geen stem tegen Israël. In tegenstelling tot vorig jaar heeft België beslist niet extra voor de resolutie te ijveren, juist omdat de onderzoekscommissie erin is opgenomen.

De resolutie spreekt zich niet uit over de exacte samenstelling van de onderzoekscommissie, maar traditioneel bestaat een onderzoekscommissie uit drie onafhankelijke deskundigen. Het komt de voorzitter van de Mensenrechtenraad toe de onafhankelijke deskundigen aan te stellen.

De resolutie bepaalt dat het mandaat van de onderzoekscommissie zal eindigen bij het indienen van haar rapport. De resolutie stelt geen datum voorop waarop het rapport moet worden ingediend.

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - Ik dank de minister voor zijn duidelijk antwoord en voor de houding van België in de Mensenrechtenraad, die ik ten volle steun.