5-164COM

5-164COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 27 JUNI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der gebouwen over «de kostprijs van de Europese school in Laken» (nr. 5-2326)

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - Ik kom nog even terug op de bouw van de Europese school in Laken, waarover in de pers al veel te doen was. Wij hebben er uiteraard geen probleem mee dat de deelstaten verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en we vinden ook dat het zo moet blijven.

We beseffen ook heel goed dat het in Laken gaat over een terbeschikkingstelling van gebouwen, die voortvloeit uit onze Europese verplichtingen. Met dat principe hebben we geen enkel probleem. Ik ga ook geen vergelijkingen maken van gemiddelden van de kostprijs van een school in Vlaanderen en een school in Wallonië.

Ik focus wel op het totale kostenplaatje voor de Belgische overheid: 100 miljoen euro is niet weinig. Gelet op de constructie die in Laken wordt neergezet, gaat men onwillekeurig kijken naar de onderwijsnoden in het algemeen en de krappe budgetten die voor de meeste scholen gelden. Misschien had het ook met wat minder dan 100 miljoen gekund, zonder te kort te komen aan onze verplichtingen en zonder in te boeten op kwaliteit, alleen met iets minder prestige.

Vindt de staatssecretaris het verantwoord dat 100 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de bouw van een Europese school in een precaire financiële context?

Kan de staatssecretaris bevestigen dat Europa gevraagd heeft nog een bijkomende Europese school te bouwen, wat ik via de pers vernomen heb? Zo ja, kan hij daarover verduidelijking geven, vooral met betrekking tot het kostenplaatje?

De heer Bart Laeremans (VB). - Ook wij zijn heel kritisch ten opzichte van de snelle Europeanisering van Brussel en de uitgebreide faciliteiten die gegund worden aan een bepaalde groep Europeanen. Het steekt toch wat de ogen uit dat andere bevolkingsgroepen veel minder krijgen.

De school in Laken is inderdaad een super- de-luxe project. Ik begrijp dat voor de cadettenschool een nieuwe bestemming werd gezocht. Het is niet onlogisch dat een school een school blijft. Met de verbouwing heb ik geen probleem. Ik heb wel wat bedenkingen bij wat er allemaal is bijgebouwd, bij de omvang en de uiterst modernistische aanpak.

Ik heb gelezen dat de school ook open staat voor mensen die niets te maken hebben met de instellingen van de Europese Unie, maar gewoon inwoners zijn van ons land of een ander land. Ze zouden tegen betaling naar die school kunnen gaan. Dat boezemt mij vrees in, want zo evolueren we naar een kastensysteem, waarbij in onze streek anderstaligen komen wonen die geen enkele moeite moeten doen om zich te integreren. Tegen betaling kunnen ze naar een Europese school gaan, zodat ze geen Nederlands hoeven te leren.

Zijn de toegangsregels voor de school in Laken anders dan voor de overige Europese scholen in het land? Kan elke inwoner van het land naar de Europese scholen of zijn er beperkingen?

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der gebouwen. - De Regie der gebouwen treedt op in het kader van het verdrag houdende het statuut van de Europese scholen, waarvan artikel 33 door de lidstaten bekrachtigd werd overeenkomstig hun respectieve grondwettelijke bepalingen. Elke verdragsluitende partij kan luidens artikel 31 het verdrag opzeggen door een schriftelijke kennisgeving aan de Luxemburgse regering. Luidens artikel 2 kan de raad van bestuur van de Europese scholen met eenparigheid van stemmen een besluit nemen over de oprichting van de nieuwe scholen. Hij stelt de vestigingsplaats vast in overleg met de ontvangende lidstaat. Vooraleer de nieuwe school op het grondgebied van een lidstaat wordt geopend, moet een overeenkomst worden gesloten tussen de raad van bestuur en de ontvangende lidstaat over de gratis terbeschikkingstelling en het onderhoud van aan de behoeften van de nieuwe school aangepaste lokalen. Na de school van Luxemburg, waartoe in 1953 werd besloten, werd de eerste Europese school in ons land opgericht in 1958 te Brussel, in 1960 gevolgd door de school te Mol. De tweede Brusselse school werd opgericht in 1974, de derde in 1999, en voor de vierde, waarvan hier sprake, werd door de toenmalige regering een akkoord bereikt in 2007.

In afwachting van de renovatie van de cadettenschool te Laken werd een beperkt en tijdelijk onderkomen gevonden in de school van Berkendael.

De kostprijs voor de renovatie van de site van de cadettenschool bedraagt 88 miljoen euro, inclusief btw, herzieningen en verrekeningen. Het gaat inderdaad om een prestigieus project waarover in 2007 een akkoord werd bereikt. Bij het akkoord werd rekening gehouden met de zetelpolitiek, de uitstraling van Brussel als hoofdstad van Europa en met de herwaardering van een bestaand patrimonium van de overheid. De Regie der gebouwen doet er alles aan om binnen het toegemeten budget de oplevering mogelijk te maken tegen volgend schooljaar. Tijdens mijn bezoek aan de werken op 2 mei heb ik vastgesteld dat we op schema zijn. Ik ben rechtsopvolger van de voorgaande regeringen. Het project was in uitvoering en was al bijna klaar toen ik ben aangetreden als staatssecretaris. Het is inderdaad een nogal luxueus project, maar het houdt het patrimonium in stand. Zonder dat project dreigde de oude cadettenschool helemaal te verloederen. Ook op het vlak van duurzame ontwikkeling wordt er heel goed gepresteerd.

Wat de behoefte aan een eventuele vijfde Europese school betreft, verwijs ik naar de genoemde procedure van artikel 2 van het verdrag. De vraag moet door de raad van bestuur van de Europese school aan de regering van de betrokken lidstaat worden gericht. Zoals steeds zal de Regie der gebouwen loyaal de gevalideerde behoefteprogramma's proberen te realiseren. Voor de behoeften is een consensus nodig binnen de raad van bestuur van de Europese scholen en vervolgens binnen de regering. Ook over het te spenderen budget moet een consensus worden bereikt. De Regie der gebouwen is alleen maar facilitator van de regeringsbeslissing. Wat de scholenproblematiek betreft, is de premier bevoegd om te antwoorden op de vragen van de EU.

Collega Laeremans, ik was niet voorbereid op de vraag, maar mijn medewerker bevestigt dat Belgische kinderen naar een Europese school kunnen. Over het kostenplaatje zal ik navraag doen bij de bevoegde collega en vragen dat het antwoord wordt meegedeeld.

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn uitgebreide antwoord waarin hij ook de historiek heeft gegeven van de totstandkoming van de Europese scholen die we nu al hebben. Ik heb begrepen dat de beslissing voor de bouw van de school in Laken al in 2007 werd genomen, toen de budgettaire context er niet zo moeilijk uitzag, alleszins minder dan nu. Zeker is wel dat toen gekozen is voor een bijzonder prestigieus project, met het daarbij horende kostenplaatje.

Ik heb begrepen dat het een politieke beslissing is en dat de Regie der gebouwen maar facilitator is van de regeringsbeslissing. We zullen de premier op tijd en stond herinneren aan ons standpunt, namelijk dat het wat ons betreft best soberder kan, zonder in te boeten op efficiënt onderwijs.