5-164COM

5-164COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 27 JUIN 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles et à la Régie des bâtiments sur «le suivi de la charte environnementale fédérale par la Régie des Bâtiments» (no 5-2277)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Op de website van de Regie der gebouwen wordt verwezen naar het Federaal Milieucharter van 1 augustus 2002. De Regie verbindt zich ertoe om dit charter toe te passen. Onder `acties eigen aan de Regie der gebouwen' staan vier elementen opgesomd: sorteren van afbraak- en bouwafval; aanwending van gerecycleerde materialen voor nieuwe constructies; rationeel gebruik van energie en water in de gebouwen waarin de federale administraties gehuisvest zijn; luchtkwaliteit en beperking van de geluidshinder. Dit charter is al tien jaar oud.

Wat doet de Regie om dit charter toe te passen? Worden er jaarlijkse doelstellingen gemaakt?

Hoe worden de realisaties gemeten?

Gebeuren er evaluaties om na te gaan of men op schema zit, dan wel of er bijsturingen nodig zijn? Zo ja, hoe vaak?

Hoe, wanneer en aan wie wordt de gemaakte vooruitgang gerapporteerd?

Wie is hiervoor verantwoordelijk binnen de organisatie van de Regie? Wordt deze persoon of worden deze personen hierover geëvalueerd?

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der gebouwen. - De aspecten die verband houden met het Charter en met de duurzame ontwikkeling in het algemeen hebben betrekking op allerlei takken van het bouwbedrijf, de architectuur, speciale technieken enzovoort. De Regie der gebouwen pakt dit op twee manieren aan.

In de eerste aanpak wordt een systeem van erkende certificering inzake duurzame ontwikkeling gekozen en wordt er een organisatie belast met een certificeringsopdracht, die dan instaat voor de begeleiding bij het opzetten van het bouwproject en, in voorkomend geval, bij de uitvoering van de studies vanaf het stadium van de schets. Er bestaan meerdere certificeringssystemen die als norm erkend zijn op Europees en zelfs of internationaal niveau. Elk systeem heeft zijn specifieke kenmerken inzake puntentoekenning en begeleiding. Het komt eropaan om een zeer goede score te behalen in de scoreschaal van het bewuste systeem.

De tweede aanpak, die niet uitsluit dat er een erkend certificeringslabel wordt toegekend volgens de eerste aanpak, verwijst naar het stramien voor duurzame ontwikkeling van de Regie der gebouwen. Dit stramien vormt een synthese van de eisen inzake duurzame ontwikkeling en de voorschriften die toegepast moeten worden bij de bouw- of renovatiewerken. Er wordt aan dit stramien een specifiek hoofdstuk gewijd in het performantiebestek, het vroegere bestek 110, van de Regie der gebouwen. Dit stramien diende bijvoorbeeld als uitgangspunt bij het denkwerk in het kader van de projecten voor de nieuwe gevangenissen.

Sommige parameters zijn soms moeilijk in exacte cijfers uit te drukken. Dat is het geval voor de globale kwantificering van de materialen die opgesomd worden in de eerste twee punten, het afbraak- en bouwafval. In het kader van de volgende aanvraag tot EMAS-certificatie zal de Regie der gebouwen, zoals voor al haar activiteiten, proberen indicatoren te definiëren. Andere parameters, zoals het energieverbruik van de gebouwen, zijn gemakkelijker in cijfers uit te drukken.

De Regie der gebouwen heeft een IES-software ontwikkeld om dergelijke metingen uit te voeren. De Regie der gebouwen zal de IES-software continu verbeteren zodat hij ter beschikking kan worden gesteld van de FOD's en zodat er samen met Fedesco en de POD's nieuwe functies en toepassingen kunnen worden ontwikkeld.

De Regie der gebouwen heeft niet op het Charter gewacht om strenge eisen vast te leggen en te promoten inzake de controle van de luchtkwaliteit en de akoestiek. Er werden typevoorschriften opgemaakt die regelmatig bijgewerkt worden om te beantwoorden aan de reglementaire eisen. Het was de Regie der gebouwen die het typebestek 105 heeft uitgewerkt, een document dat is uitgegroeid tot een referentie inzake HVAC.

Het is de bedoeling om eens per jaar een balans te maken van de concrete toepassing van de procedures die ontwikkeld worden in het kader van EMAS. Dat zal worden meegedeeld aan het directiecomité van de Regie der gebouwen, dat de nodige aanpassingen en prioriteiten zal definiëren.

De ingenieur verantwoordelijk voor de cel Duurzame Ontwikkeling staat bij de Regie der gebouwen in voor het bevorderen en coördineren van de voormelde acties. Hij wordt geëvalueerd op basis van de concrete acties die hij heeft ondernomen en op basis van zijn ervaring.

(M. Ahmed Laaouej prend place au fauteuil présidentiel.)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Die balans is dus nog niet in werking, maar wordt wel in het vooruitzicht gesteld. Tijdens een bezoek aan de Regie der gebouwen kon men mijn vraag hierover niet zo vlot beantwoorden als de staatssecretaris vandaag.