5-70

5-70

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 5 JUILLET 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Lieve Maes à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «le contrôle des poids lourds à Brucargo» (no 5-635)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Eerder deze week voerden de agenten van de luchtvaartpolitie in Zaventem een korte prikactie, tot ongenoegen van sommige passagiers. De politievakbonden protesteerden tegen de te hoge werkdruk. Dit is een oud verhaal. De minister beloofde in het verleden al extra manschappen, maar die zijn blijkbaar nog niet allemaal aan de slag.

Een neveneffect van het tekort aan manschappen is dat een aantal taken niet langer voldoende aandacht krijgen, daar de luchtvaartpolitie zich prioritair moet bezighouden met de veiligheid op de luchthaven. Uit het activiteitenverslag van de federale politie, waar de pers deze week over berichtte, blijkt dat het aantal vrachtwagens dat op Brucargo gecontroleerd werd, spectaculair daalde. In 2010 werden er nog 1740 vrachtwagens gecontroleerd, in 2011 nog slechts 248, of een daling met meer dan 85%! Wat de processen-verbaal betreft, was er zelfs een daling met meer dan 93%! Er werden maar zeven processen-verbaal opgesteld.

Normaal gezien moeten de agenten die deze controles doen, nagaan of de douanerechten wel betaald werden, of de rij- en rusttijden van de chauffeurs wel gerespecteerd werden en of de lading van de vrachtwagen wel overeenkomt met wat er op de papieren staat. Het is duidelijk dat er dus veel inbreuken door de brede mazen van het net glippen.

Was ze op de hoogte van deze drastische vermindering van het aantal controles? Hoe gaat ze deze situatie verhelpen? Kan ze concreet zeggen wanneer de extra agenten in dienst zullen treden?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - De voorbije weken hebben we al verschillende dagen sociaal overleg gepleegd om een oplossing te vinden voor de diverse problemen van de federale politie op de nationale luchthaven. Tijdens dat overleg is er ook aandacht voor het toewijzen van extra agenten. Begin februari beschikte de luchtvaartpolitie te Zaventem over 386 agenten, momenteel zijn dat er 394.

Op Brucargo controleren de diensten der Douane en Accijnzen of het vrachtvervoer de douanerechten naleeft en of de papieren met de lading overeenstemmen. De luchtvaartpolitie beperkt zich er vooral tot de controle op de naleving van de wetgeving inzake rij- en rusttijden en op de verzekering van de lading. Dat zijn dus twee heel beperkte bevoegdheden. Die controles behoren echter niet tot het prioritair takenpakket, aangezien ze in eerste instantie door de federale wegpolitie en de lokale politie worden uitgevoerd. Ik ben trouwens van plan bijkomende agenten voor de federale en de lokale politie te vragen. Dat kan misschien al tijdens het begrotingsconclaaf van juli of anders zeker tijdens het conclaaf van november. We hebben immers een tekort aan politieagenten.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Het verbaast mij dat de minister beweert dat de taken van de federale politie op de luchthaven beperkt blijven tot het controleren van de rij- en rusttijden en de verzekering van de lading, want in het activiteitenverslag van de federale politie zelf staat een hele tabel met alle taken. Ik zal dat opnieuw bekijken. Ik zal ook nagaan of er binnenkort inderdaad agenten bijkomen.