5-69

5-69

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 JUNI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Skopje op 10 september 1998 (Stuk 5-1606)

Stemming 3

Aanwezig: 52
Voor: 36
Tegen: 2
Onthoudingen: 14

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - Bij de stemming over voorliggende wetsontwerpen zullen wij ons onthouden omdat we geen afdoend antwoord hebben gekregen op de opmerkingen van de Raad van State. Een eerste opmerking betreft de ondertekening van de akkoorden door kabinetsmedewerkers zonder dat het duidelijk is of ze daartoe wel gemachtigd zijn. Doorgaans ondertekent de minister, of geeft de minister daartoe volmacht aan een ambassadeur.

Een tweede opmerking ging over de onduidelijkheid over de procedure met betrekking tot de bevoegdheid van de deelstaten.

-Het wetsontwerp is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.