5-69

5-69

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 JUIN 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Guido De Padt à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «le retrait de la dotation Salduz» (no 5-624)

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Volgens de regeringsverklaring zal de Salduz-hervorming worden uitgevoerd en geëvalueerd. In de Algemene Beleidsnota van de federale politie en de geïntegreerde werking voor het begrotingsjaar 2012 lezen we dat de invoering van de Salduz-procedure een grote impact heeft op de werking, de vorming, de tijdsbesteding, de procedures en de uitgaven van de politie. De meerkosten zouden precies moeten worden berekend, zodat, indien nodig, ten gepaste tijde de interdepartementale provisie kan worden aangesproken.

In beide documenten lezen we ook dat zal worden gezocht naar synergieën, optimalisatie, efficiëntie en schaalvergroting. Er zou ook een wettelijk kader voor vrijwillige fusies van politiezones worden gecreëerd. Het project bij de politiezones van de provincie Vlaams-Brabant kan een interessant voorbeeld zijn. Het bevordert het gemeenschappelijk personeelsbeheer, gemeenschappelijke aankopen en het gemeenschappelijk gebruik van beveiligde infrastructuren in het kader van de Salduz wet, zoals in het arrondissement Bergen.

Bij de begrotingscontrole werden eveneens middelen vrijgemaakt voor de aan Salduz gelinkte noden van de politie inzake manuren en infrastructuur. Het gaat om 2 miljoen euro te verdelen over alle 195 politiezones naargelang van het aantal Salduz-gevallen en 1 miljoen voor de federale politie.

Ik vernam dat u van plan is de geplande Salduz-toelage voor de politie te schrappen. De schrapping maakt deel uit van de 17 miljoen euro besparingen op de geïntegreerde politie. Dat is jammer voor heel wat politiezones die inspanningen hebben gedaan voor Salduz, zoals de inrichting van een videoverhoorlokaal en ruimtes voor overleg tussen advocaten en gearresteerden. Vooral de lokale politie rekende op die toelage.

Bevestigt u de plannen van de regering om de Salduz-hervorming verder te implementeren, te evalueren en ook te financieren? Bevestigt u tevens de schrapping van de voorziene toelagen? Wat is daarvoor de reden?

Wat is de stand van zaken in de zoektocht naar synergieën, optimalisatie, efficiëntie en schaalvergroting? Hoe ver staat het met de creatie van het wettelijk kader voor vrijwillige fusies van politiezones? Op hoeveel worden de efficiëntiewinsten geraamd?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Ik ben helemaal niet van plan het bedrag van 3 miljoen euro te laten vallen. Gelet op het personeelstekort bij de geïntegreerde politie, vraag ik mij evenwel af of dit bedrag niet beter kan worden gebruikt voor de indienstneming van aspiranten. Daarom heb ik die vraag aan de verschillende betrokken autoriteiten voorgelegd.

We beschikken dus over een structureel bedrag van 3 miljoen euro voor 2012 en voor 2013. Dat bedrag kan worden aangewend als compensatie voor de toepassing van de Salduzwet, maar het kan ook dienen voor bijkomende indienstnemingen in de politiezones.

De vrijwillige fusie van politiezones werd ondertussen mogelijk gemaakt. Bij artikel 48 van de wet van 29 maart 2012 wordt de oorspronkelijk geplande eindtermijn van 1 januari 2011 geschrapt. Er wordt ook nagedacht over associaties van politiezones, waarbij de eigenlijke politiezone behouden blijft. Er wordt eveneens geopteerd voor backoffice-diensten, specialisatie en punctuele operationele samenwerking. Het zijn de lokale overheden die daarover uiteindelijk beslissen.

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Mevrouw de minister, ik denk dat mijn bezorgdheid terecht is. In de documenten die we tot nu toe gekregen hebben, staat dat u de gevolgen van de Salduzwet gedeeltelijk wil compenseren. Nu zegt u echter dat u die middelen wil gebruiken om aspiranten in dienst te nemen. Die zijn wel noodzakelijk om het personeelstekort bij de politie in het algemeen te verhelpen, maar de lokale politie zal het niet appreciëren dat zij geen compensaties krijgen specifiek voor de gevolgen van de Salduz-procedures.

Ik had ook graag vernomen hoe ver het staat met de synergiën en de efficiëntiewinsten die u nastreeft via een herschikking van procedures en taken. U had het ook over de samensmelting van zones, maar dat is nu ook al mogelijk. Ik had graag een concreter antwoord gekregen op mijn vraag naar de specifieke maatregelen om de politie te ontlasten van bepaalde taken om ze te kunnen inzetten voor andere taken.