5-69

5-69

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 JUNI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «de vastlegging van heldere criteria voor de werklastmeting binnen de rechtbanken en de parketten van Brussel-Halle-Vilvoorde» (nr. 5-616)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Met een beetje geluk kan de Senaat weldra overgaan tot de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV. Die belangrijke hervorming moet de rechtsbedeling kunnen versterken. Daartoe hebben de acht partijen van de institutionele meerderheid beslist om nog tijdens de huidige regeerperiode een ernstige werklastmeting te laten uitvoeren, zodat er voldoende parketmagistraten en zetelende magistraten in de twee talen aan de slag kunnen of kunnen blijven.

In zijn advies van 30 mei 2012 doet de Hoge Raad voor Justitie een aantal interessante aanbevelingen om met behulp van de huidige cijfers de werklast binnen de vooropgestelde tijdsschema te meten, zodat een en ander geen jaren, volgens sommigen tot 2017, moet aanslepen. Daarvoor zijn twee zaken nodig: duidelijke criteria en een strakke leiding door de minister.

Van de minister had ik graag vernomen of alles in het werk zal worden gesteld om de werklast zo snel mogelijk meten? Wanneer zal de minister de werkmethode en de criteria daarvoor vastleggen?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Het wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is al goedgekeurd in de Kamer van volksvertegenwoordigers en wordt momenteel besproken in de senaatscommissie voor de Institutionele Aangelegenheden.

Bij de hervorming zal uiteraard rekening worden gehouden met de gevolgen voor het gerechtspersoneel. De werklastmeting is daarbij een zeer belangrijk gegeven. We zijn al gestart met die werklastmeting, the never-ending soap voor alles wat justitie aanbelangt. We hebben alle voorbereidingen getroffen om een extra injectie te geven aan de werklastmeting in Brussel en om de resultaten ervan toe te passen in dat gerechtelijk arrondissement. Ik zal die meting ten zeerste verdedigen en ervoor zorgen dat ze correct wordt uitgevoerd. De beraadslagingen hierover zijn al aangevat binnen de geëigende overlegstructuren. Als dat overleg geen goed resultaat oplevert, zullen we er op een andere manier voor zorgen dat de werklastmeting wordt uitgevoerd.

Het advies van de Hoge Raad voor de Justitie bevat suggesties die nu worden onderzocht. Als het resultaat van dit onderzoek nuttig is, zal het worden gebruikt bij de werklastmeting. Ik zal als minister van Justitie het nodige doen om de werklastmeting tot een goed einde te brengen, zodat ze nuttig kan worden gebruikt bij de hervorming van het gerechtelijk arrondissement.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de minister voor haar voluntaristische antwoord, waaruit duidelijk blijkt dat de regering zich engageert. Dat geeft zekerheid voor onze discussie. Ik ben zeer blij met dit antwoord.