5-69

5-69

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 JUNI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging over «de budgettaire impact van het relanceplan 2012» (nr. 5-623)
Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude over «de aanpak van de uitkeringsfraude» (nr. 5-613)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «de vastlegging van heldere criteria voor de werklastmeting binnen de rechtbanken en de parketten van Brussel-Halle-Vilvoorde» (nr. 5-616)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Justitie over «het verslag van het Europees Comité voor de preventie van foltering over de problemen in de gevangenis van Tilburg» (nr. 5-619)

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 176 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid en gezondheid in mijnen, aangenomen te Genève op 22 juni 1995 (Stuk 5-1589)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart `Eurocontrol' van 13 december 1960, inzake de voorrechten en immuniteiten van de Organisatie, en zijn Gemeenschappelijke Verklaring, gedaan te Brussel op 17 juli 2006 (Stuk 5-1590)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Skopje op 10 september 1998 (Stuk 5-1606)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «de aankondiging van de sluiting van de thermische centrales» (nr. 5-626)

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Georgië, ondertekend te Brussel op 19 maart 2002 (Stuk 5-1607)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kazachstan over het internationaal wegvervoer, ondertekend te Brussel op 5 december 2006 (Stuk 5-1608)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië betreffende het internationaal wegvervoer, ondertekend te Tirana op 25 april 2006 (Stuk 5-1609)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Russische Federatie over het internationale wegvervoer, ondertekend te Moskou op 2 maart 2007 (Stuk 5-1614)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 8 december 2005 (Stuk 5-1630)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan de minister van Werk over «het voorstel om de band tussen anciënniteit en verloning door te knippen» (nr. 5-621)
Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «het Indicatief Samenwerkingsprogramma met Burundi» (nr. 5-620)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de toename van aangiftes van partnergeweld» (nr. 5-615)
Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het intrekken van de Salduzdotatie» (nr. 5-624)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de minister van Justitie over «het verbod op Hizb-ut-Tahrir» (nr. 5-625)
Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de fraude bij internetbankieren» (nr. 5-614)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (Stuk 5-1677) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie met het oog op de invoering van een beperking van de verbrekingsvergoeding in contracten betreffende mobiele spraaktelefoniediensten (van de heer Peter Van Rompuy; Stuk 5-1135)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde een gestandaardiseerde informatiefiche betreffende de bekendmaking van de tarieven voor mobiele telefonie in te voeren (van mevrouw Vanessa Matz; Stuk 5-507)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 79 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, teneinde een verplichte bevestiging vanwege de abonnee in te voeren bij elke verlenging op afstand van een overeenkomst inzake telefonie (van mevrouw Vanessa Matz; Stuk 5-530)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Stuk 5-1678)

Algemene bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het dagelijks bestuur van het Fonds voor medische ongevallen» (nr. 5-618)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (Stuk 5-1677) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Stuk 5-1678)

Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (Stuk 5-1677) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Stuk 5-1678)

Voorstel van resolutie inzake de tussentijdse stand van zaken van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds (van de dames Olga Zrihen en Marie Arena; Stuk 5-927)

Bespreking

Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 176 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid en gezondheid in mijnen, aangenomen te Genève op 22 juni 1995 (Stuk 5-1589)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart `Eurocontrol' van 13 december 1960, inzake de voorrechten en immuniteiten van de Organisatie, en zijn Gemeenschappelijke Verklaring, gedaan te Brussel op 17 juli 2006 (Stuk 5-1590)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Skopje op 10 september 1998 (Stuk 5-1606)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Georgië, ondertekend te Brussel op 19 maart 2002 (Stuk 5-1607)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kazachstan over het internationaal wegvervoer, ondertekend te Brussel op 5 december 2006 (Stuk 5-1608)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië betreffende het internationaal wegvervoer, ondertekend te Tirana op 25 april 2006 (Stuk 5-1609)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Russische Federatie over het internationale wegvervoer, ondertekend te Moskou op 2 maart 2007 (Stuk 5-1614)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 8 december 2005 (Stuk 5-1630)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (Stuk 5-1677) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Stuk 5-1678)
Voorstel van resolutie betreffende de opmaak van het Elfde Europees Ontwikkelingsfonds (van de dames Olga Zrihen en Marie Arena; Stuk 5-927)

Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie

Resultaat van de geheime stemming

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie

In overweging genomen voorstellen

Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie

Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies

Vragen om uitleg

Intrekking van wetsvoorstellen

Evocaties

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Hoge Raad voor de Justitie

Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA)

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking