5-1702/2

5-1702/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

9 JULI 2012


Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW MAES

Art. 150

De volgende wijzigingen aanbrengen :

1/ in § 1, tweede lid, de inleidende zin vervangen als volgt :

« De verspreiding door de in het eerste lid bedoelde instelling voor collectieve belegging gebeurt in België in de officiële taal van het taalgebied dan wel in een andere taal die is goedgekeurd door de FSMA of die in de internationale wereld gebruikelijk is »;

2/ in § 1, derde lid, de woorden « verspreidt het prospectus in België ten minste in één van de landstalen » vervangen door de woorden « verspreidt het prospectus in België in de officiële taal van het taalgebied »;

3/ in § 1, vierde lid, inleidende zin, de woorden « in één of meerdere landstalen » vervangen door de woorden « in de officiële taal of de talen van het taalgebied » en de woorden « in de landstaal of in de diverse landstalen » vervangen door de woorden « in de officiële taal of de talen van het taalgebied »;

4/ in § 1, vijfde lid, de woorden « in een van de landstalen dan wel in een taal die door de FSMA is goedgekeurd » vervangen door de woorden « in de officiële taal of de talen van het taalgebied dan wel in een andere taal die is goedgekeurd door de FSMA. »

Verantwoording

Ter bescherming van de belegger volstaat het niet dat een instelling voor collectieve belegging naar buitenlands recht in België communiceert in een van de landstalen. Wanneer men zich richt tot de beleggers dient men te communiceren in de officiële taal van het taalgebied. In Brussel betekent dit dat de instelling voor collectieve belegging de documenten, zoals een prospectus, ter beschikking stelt van de belegger in het Nederlands en het Frans. In andere taalgebieden wordt gecommuniceerd in de officiële taal van dat taalgebied. Dit ter bescherming van de beleggers die in Vlaanderen wonen, die in het Nederlands worden aangesproken, als zij die in de Franstalige gebieden of de Duitstalige gebieden wonen, die respectievelijk in het Frans en het Duits zullen worden aangesproken. De FSMA kan beslissen om eventueel een andere taal te gebruiken dan de officiële landstalen.

Lieve MAES.