5-1630/2

5-1630/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

12 JUNI 2012


Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 8 december 2005


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

DE HEER DE BRUYN


De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 12 juni 2012.

I. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel van 1994 verbiedt elke aanval tegen VN-personeel en geassocieerd personeel, hun uitrusting en hun gebouwen. Het Verdrag legt de verdragspartijen de verplichting op de veiligheid van het VN-personeel te waarborgen en hen te beschermen tegen inbreuken die door het Verdrag strafbaar zijn gesteld, zoals moord, ontvoering of andere aanvallen tegen hun persoon of hun vrijheid, alsook aanslagen op officiële gebouwen, privé-woningen of vervoermiddelen. Lokaal aangenomen personeel en humanitair personeel werden echter niet in dit Verdrag vermeld.

Het Facultatief Protocol van 2005 breidt de bescherming van personeel uit naar andere categorieën van VN-operaties, met name operaties in het kader van humanitaire hulp, politieke steun, ontwikkelingshulp met betrekking tot vredesopbouw en noodhulp.

Dit type bescherming verschilt van de bescherming in het oorspronkelijk Verdrag : het Protocol vermeldt de mogelijke arrestatie van VN-personeel, alsook de bevoegdheid van de nationale rechtbanken wanneer inbreuken op nationale wetten conform met internationale verplichtingen vastgesteld worden. Een verdragspartij kan echter verklaren dat de bepalingen van dit Protocol niet van toepassing zijn bij noodhulpoperaties na een natuurramp.

II. ALGEMENE BESPREKING

De heer De Bruyn betreurt het feit dat lokaal aangenomen personeel en humanitair personeel niet onder het toepassingsgebied van het Verdrag vallen, vooral omdat zij vaak het meest geviseerd zijn.

De heer Daems merkt op dat onschendbaar niet hetzelfde is als onkwetsbaar. Spreker vraagt dat de minister zou pleiten voor concrete maatregelen op het terrein die het VN-personeel en de andere personeelsleden beschermen. Dergelijke maatregelen zijn daarenboven ook nodig in landen waarvan vaak gedacht wordt dat er daar geen bescherming nodig is.

III. STEMMINGEN

De artikelen 1 en 2, alsmede het wetsontwerp in zijn geheel, worden eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Piet DE BRUYN. Karl VANLOUWE.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het wetsontwerp (zie stuk Senaat, nr. 5-1630/1 — 2011/2012).