5-62

5-62

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 7 JUIN 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Helga Stevens à la ministre de la Justice sur «l'organisation du transport des détenus» (no 5-588)

M. le président. - M. Vincent Van Quickenborne, vice-premier ministre et ministre des Pensions, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Daniël Termont, de Gentse burgemeester, antwoordde onlangs op mijn vraag over het vervoer van gevangenen dat er in Gent 190 transfers plaatsvonden tussen 1 januari en 16 mei 2012. Die transfers betreffen uitsluitend de overbrenging van gevangenen buiten het gerechtelijk arrondissement Gent. De dagelijkse gevangenistransporten van de rijksgevangenis naar het justitiepaleis van Gent en omgekeerd zijn hierin niet begrepen. In die periode werden in totaal 2288 prestaties verricht die verband hielden met de transfers. De lokale politie voerde 60 procent van die prestaties uit. Op die manier zijn lokale politiemensen niet beschikbaar om reguliere politietaken uit te voeren en zich in te zetten voor de veiligheid van de Gentenaars. Volgens de Gentse burgemeester kan het federaal niveau maatregelen nemen om te voorkomen dat politiepersoneel op dergelijke schaal wordt ingezet. Ik som ze op.

De nationale transfers kunnen worden verhoogd. Voorheen werd een gedetineerde een paar dagen vóór zijn verschijning voor een rechtbank of hof overgebracht naar een gevangenis in de onmiddellijke nabijheid van het gerechtshof. De dag van de verschijning kan een gedetineerde dan met een gevangeniswagen worden vervoerd in plaats van met een veel duurdere taxi. Het voertuigenpark van het bestuur der Strafinrichtingen kan worden uitgebreid. Het Veiligheidskorps, dat onder de FOD justitie valt en dat opgericht is om de politie van de transfers te ontlasten, kan aanzienlijk worden uitgebreid. Men kan een strafdossier elektronisch laten inzien, zodat het dossier of de gevangene niet meer moeten worden overgebracht. De raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling kan vaker in de gevangenis zitting houden. Zo bespaart Gent circa 550 prestaties of 25 procent! De verschijning in persoon voor de rechtbank of het hof kan worden vervangen door videoconferenties, vooral voor zaken die voor de raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling komen. Rechtszaken waarbij de gedetineerden in persoon dienen te verschijnen, kunnen worden gegroepeerd en bij voorrang behandeld worden. Men kan afstappen van het principe dat de oudste advocaat op de zitting voorrang krijgt, ongeacht het risicoprofiel van de gevangene.

Wat denkt de minister van die voorstellen? Zijn er plannen om die te realiseren en op welke termijn?

De heer Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen. - Ik lees het antwoord van minister Turtelboom.

Er wordt permanent gestreefd naar een beperking van de politie-inzet. De voorstellen die werden opgesomd door de Gentse burgemeester, worden daarbij in acht genomen.

Ten eerste wijs ik erop dat de nationale transfers al bestaan. Het is de gewoonte dat gedetineerden die in een ander rechtsgebied moeten verschijnen, vooraf worden overgebracht naar de gevangenis van dat rechtsgebied. Het gebruik van een dergelijke transfer moet echter geval per geval worden beoordeeld. Om allerlei redenen, bijvoorbeeld overbevolking, is zo'n transfer soms niet mogelijk, maar dat is een keuze die telkens moet worden gemaakt.

Ten tweede zijn er dit jaar geen aanvullende middelen voor de uitbreiding van het Veiligheidskorps. Er wordt wel een raming gemaakt met het oog op de opmaak van de begroting 2013 in het najaar.

Ten derde zijn er inderdaad zeer concrete plannen om de inzage van het strafdossier op elektronische wijze mogelijk te maken. Dat veronderstelt de verdere uitrol van JustScan, die volop bezig is. Momenteel loopt er trouwens in Gent een proefproject aangaande de inzage van een strafdossier in de gevangenis.

Ten vierde zal het in de nieuwe gevangenissen mogelijk zijn om de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling te laten zetelen in de gevangenis, in plaats van in het gerechtsgebouw. Die mogelijkheid zal kunnen worden gebruikt voor gevangenen met een hoog risicoprofiel.

Ten vijfde zijn er, in het kader van de wet houdende diverse bepalingen inzake justitie, politieke besprekingen aan de gang over het gebruik van videoconferenties bij de verschijning voor de Raadkamer en de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Het is de bedoeling om de wet op de voorlopige hechtenis aan te passen zodat er gestart kan worden met een proefproject ter zake.

Ten zesde rijst er geen probleem om rechtszaken waarbij de gedetineerden in persoon dienen te verschijnen, te groeperen en er voorrang aan te geven. Ook is het haalbaar om af te stappen van het principe dat de oudste advocaat op de zitting voorrang krijgt op zijn confrater, ongeacht het risicoprofiel van de gevangene. De voorzitter van de raadkamer kan dat managen en zo nodig kan de rechtbankvoorzitter daartoe een duwtje geven. In een moderne rechtbank kan die aanpak niet anders dan de regel zijn. Het verdient aanbeveling hierover afspraken te maken met de balie en met het openbaar ministerie.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik dank de minister voor het zeer duidelijke antwoord. Ik ben blij te horen dat er stappen worden gedaan om te evolueren in de richting die de Gentse burgemeester op het oog heeft. Ik zal dit dossier blijven volgen en nadien ook de genomen maatregelen evalueren. Ik denk dat justitie in elk geval efficiënter kan werken, zodat de lokale politie kan worden ontlast. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de federale overheid haar taken afwentelt op de lokale overheden.