5-156COM

5-156COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 29 MEI 2012 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «de diefstallen van boorddocumenten uit voertuigen» (nr. 5-2199)

De heer Yves Buysse (VB). - Kortrijk en andere steden nabij de Franse grens worden geplaagd door inbraken in wagens, waarbij in nogal wat gevallen enkel de boorddocumenten worden ontvreemd. De documenten worden om twee redenen gestolen. In Frankrijk is het naar verluidt mogelijk om met deze boorddocumenten een fictief voertuig te laten inschrijven en te verzekeren tegen diefstal. De betrokkenen doen dan bedrieglijk aangifte van diefstal van het voertuig, waardoor men nadien de verzekeringswaarde opstrijkt. Een tweede reden is dat met gestolen boorddocumenten een dubbel van de sleutel kan worden aangevraagd. Enkele weken of maanden nadien wordt dan het voertuig zelf ontvreemd.

Verschillende politiezones raden daarom aan de boorddocumenten 's avonds uit de wagen te nemen. Een kopie van de boorddocumenten in het voertuig bewaren, zonder de originele documenten, mag niet. Een mogelijke oplossing voor het probleem zou er volgens de politiezone Vlas in bestaan om een boorddocument uit te reiken dat bestaat uit twee delen. Het ene deel wordt in het voertuig bewaard, het andere ergens anders op een veilige plaats. Pas wanneer beide delen worden samengebracht, is het document rechtsgeldig.

Is de minister op de hoogte van het probleem van diefstal van boorddocumenten uit voertuigen, iets wat veelvuldig voorkomt in de grensstreek met Frankrijk?

Kan de minister cijfers geven van het aantal diefstallen van boorddocumenten? Welke initiatieven kan de minister hiertegen nemen?

Is hierover reeds overleg gepleegd met de betrokken instanties over de landsgrenzen heen?

Hoe staat de minister tegenover de suggestie van de politiezone Vlas, namelijk de invoering van een boorddocument met twee delen?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Ik ben op de hoogte van diefstallen van boorddocumenten. Kijken we specifiek naar Frankrijk, dan zien we dat de gestolen omgekatte voertuigen vroeger vooral aan Belgische eigenaars toebehoorden, maar de jongste twee jaar betreft het vooral voertuigen van Franse eigenaars. Ik zal de heer Buysse de cijfers over de diefstallen van inschrijvingsbewijzen per jaar overhandigen.

De centrale directie van de Criminaliteit tegen goederen van de federaal gerechtelijke politie poogt al sinds 2006 de criminele netwerken die deze feiten plegen, beter in beeld te brengen. Op basis van deze gegevens kon de federale gerechtelijke politie van Kortrijk samen met de Franse autoriteiten al verscheidene dossiers openen.

In het verleden organiseerde de FOD Binnenlandse Zaken al meerdere preventiecampagnes en binnenkort zal dat weer gebeuren. We zouden naar een kleiner formaat van inschrijvingsbewijs moeten gaan, dat gemakkelijk mee uit de wagen te nemen is en/of naar een inschrijvingsbewijs in twee delen. Deze opties zijn al besproken met de staatssecretaris voor Mobiliteit, die hier binnen een redelijke termijn werk zal van maken.

Een systematische raadpleging van het SIS door de Franse overheden bij de inschrijving van een voertuig in Frankrijk zou het mogelijk maken een groot deel van het gebruik van gestolen documenten op te sporen en zou zo het stelen van documenten in België minder aantrekkelijk maken.

Ik wil deze punten zo spoedig mogelijk met de nieuwe Franse minister van Binnenlandse Zaken, de heer Valls, bespreken. Het voorstel van de politiezone Vlas is één van de mogelijkheden.

De heer Yves Buysse (VB). - Het verheugt me dat het voorstel van de politiezone Vlas op haalbaarheid zal worden onderzocht.

(De vergadering wordt gesloten om 12.10 uur.)