5-60

5-60

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 MEI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de eerste minister over «de effecten van de recente NAVO-top op de aanwezigheid van kernwapens in Kleine Brogel» (nr. 5-552)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De premier heeft enige dagen geleden de NAVO-top in Chicago bijgewoond, waar onder meer gesproken is over Afghanistan. Op de agenda stond ook de toekomst van de oude, totaal overbodige, maar gevaarlijke kernwapens, die eigendom zijn van de VS, en die staan opgesteld in Kleine Brogel.

Het gaat over tactische lucht-grondkernwapens, die al meer dan twintig jaar gestockeerd zijn in Kleine Brogel. België, maar ook Duitsland, Nederland en andere NAVO-partners hebben al gevraagd die kernwapens te verwijderen.

De VS-kernwapens in Kleine Brogel zorgen al jaren voor controverse bij onze bondgenoten, vooral die van Oost-Europa. Iedereen is het erover eens dat die kernwapens totaal onnuttig zijn, maar toch zijn ze de inzet van een tactisch spel met Rusland. Zo beloven sommigen ze weg te nemen als Rusland bereid is tot een aantal toegevingen, hoewel ze geen gevaar meer vormen voor Rusland.

In het regeerakkoord staat dat we op internationaal vlak een pleidooi gaan houden tegen kernwapens en tegen alle gevaren die ze met zich brengen. Daarom wou ik graag weten of het overleg in Chicago wat heeft opgeleverd. Is er enige hoop dat de kernwapens in Kleine Brogel zullen worden verwijderd? Wat kan de regering daarover zeggen? Wat heeft de NAVO daarover afgesproken?

De heer Elio Di Rupo, eerste minister. - Op de NAVO-top in Chicago werden belangrijke resultaten geboekt met betrekking tot de nucleaire ontwapening. De NAVO-alliantie heeft op die top nogmaals benadrukt dat ze vastbesloten is de voorwaarden te scheppen voor een wereld zonder kernwapens. Bovendien heeft ze zich bereid verklaard om te overwegen haar behoefte aan niet-strategische kernwapens waarover ze beschikt nog extra te verminderen, in een context van wederzijdse maatregelen met Rusland.

De alliantie stelt voor ter zake voorstellen uit te werken in het kader van de NAVO-Rusland-Raad. Meer algemeen heeft de alliantie gewezen op het belang van de onafhankelijke, negatieve veiligheidsgaranties die door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk worden geboden. Die bepalingen garanderen dat geen kernwapens worden gebruikt tegen landen die niet beschikken over kernwapens die in het non-proliferatieverdrag zijn opgenomen en die hun nucleaire non-proliferatieverplichtingen nakomen. Dat past in het streven naar ontwapening van de NAVO.

België speelt een zeer actieve rol in die aanpak. Ons land zoekt de best mogelijke afschrikking voor een zo laag mogelijk bewapeningsniveau. Het stimuleert ook de voortzetting van onderhandelingen rond transparantie en ontwapening tussen Rusland en de Verenigde Staten, ook over tactische kernwapens. Wij zijn dus wel degelijk bezig met de uitvoering van het regeerakkoord.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik ben blij dat de regering met de zaak bezig is. Ik besef wel dat onze droom niet zomaar van vandaag op morgen kan worden gerealiseerd omdat er binnen de NAVO uiteenlopende meningen zijn. Belangrijk is dat onze stem gehoord wordt en dat er vooruitgang wordt geboekt. De wapens in Kleine Brogel zijn tactisch gezien helemaal overbodig. We kunnen er dan ook beter van af zijn.