5-152COM

5-152COM

Commissie voor de Justitie

Handelingen

WOENSDAG 16 MEI 2012 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over «het uitblijven van een gemeentelijke koppeling aan het centraal strafregister» (nr. 5-2295)

De heer Bart Laeremans (VB). - Op dit ogenblik bestaat er nog steeds geen rechtstreekse technische aansluiting tussen het gemeentelijk strafregister en het centraal strafregister. De gemeentebesturen moeten zich bij het afgeven van uittreksels uit het strafregister dus nog altijd baseren op hun eigen gemeentelijk register. Deze technische aansluiting is volgens de wet van 31 juli 2009 uiterlijk tegen 31 december 2012 gepland, maar volgens sommige bronnen zou die datum niet worden gehaald.

Eén van de bedoelingen van de minister was de ontwikkeling van een volledig vernieuwde web-based applicatie, nog vóór 31 december, waarna de gemeenten progressief gekoppeld zullen worden aan de databank van het centraal strafregister. Bijgevolg zal er geen stand alone-applicatie meer nodig zijn voor de gemeenten, wat zou leiden tot een hele verlichting van de werklast daar en in elk geval tot meer actuele strafregisters.

Klopt het dat deze datum niet gehaald zal worden, waardoor de steden en gemeenten zich nog langer dienen te baseren op de gemeentelijke registers? Wat is de oorzaak van het uitstel?

Hoever staat het concreet met de koppeling van het centraal strafregister en de nieuwe applicaties? Welke timing wordt daaraan gekoppeld?

Zijn er al proefprojecten met steden en gemeenten opgestart? Zo ja, met welke steden en gemeenten en wat zijn daarvan de voorlopige resultaten?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - De modernisering van het centraal strafregister is volop aan de gang en is één van de voorwaarden om de interconnectie tussen de gemeenten en het centraal strafregister tot stand te brengen. De ontwikkeling van de nieuwe applicatie werd onder de vorige regering echter laat gestart. Bovendien is het informaticasysteem dat gehanteerd wordt bijzonder complex en ging de vernieuwing in verschillende fases ervan in 2011 gepaard met een aantal onvoorziene vertragingen. Daardoor is er een kans dat de datum niet zal worden gehaald, maar we doen er alles aan om dit te vermijden. De aanpassingen voor de Europese gegevensuitwisseling zijn aan de gang. Alvorens de gemeenten op het centraal strafregister kunnen worden aangesloten, dienen de griffies van de rechtbanken te worden aangesloten op het Centraal Strafregister, zodat de registratie van de veroordelingen in deze databank rechtstreeks door de griffies kan worden gedaan. Tot op vandaag ontvangen de gemeenten immers bepaalde, zeer lichte veroordelingen die het centraal strafregister niet ontvangt. Om de aflevering van deze informatie door de gemeenten te kunnen verzekeren, is het noodzakelijk dat die informatie wordt geregistreerd door het centraal strafregister, dat de informatiebron voor de gemeenten zal worden. Het onderzoek van deze projecten is aan de gang, maar het is momenteel niet mogelijk om exact te bepalen wanneer de gemeenten op het centraal strafregister zullen zijn aangesloten. De projecten die deze aansluiting beogen, lopen alleszins.

Een eerste elektronische voeding zal dit jaar worden uitgewerkt vanuit de toepassingen MaCH (Mammouth at Central Hosting). Dat is gepland in het vierde kwartaal van 2012. Daarna volgen de andere applicaties.

Er zijn nog geen proefprojecten met de steden en gemeenten opgestart.

De heer Bart Laeremans (VB). - De minister bevestigt in haar antwoord dat de datum misschien niet zal worden gehaald en dat de uitvoering trager verloopt dat gepland. Ik hoop dat zij en haar diensten alles zullen doen om het systeem versneld operationeel te maken, want er hangt veel van af en de gemeenten zijn echt vragende partij voor een veel efficiënter systeem.

De voorzitter. - Mijnheer Laeremans, ik beloof dat wij over de informatica in onze commissie nog een debat met de minister van Justitie zullen organiseren. U weet dat dit onderwerp mij bijzonder na aan het hart ligt.