5-151COM

5-151COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 15 MEI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Maes aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «het masterplan voor het station van Zottegem» (nr. 5-2162)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Het station van Zottegem is met ongeveer 6500 instappende pendelaars per weekdag een van de belangrijkste stations in Oost-Vlaanderen. Bovendien is dit station een knooppunt voor heel wat treinreizigers uit de hele regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Dat het station van Zottegem een eindstation zal zijn in het GEN, hoeft dan ook niet te verbazen.

Reeds vele jaren stellen collega's-parlementsleden, zowel in de Kamer als de Senaat, mondelinge en schriftelijke vragen over het station van Zottegem aan de minister van Overheidsbedrijven. Terugkerende pijnpunten zijn dan telkens de staat van de perrons, de gebrekkige signaletica en de toegang van en naar de perrons en parkings.

De NMBS-Holding zegt ook al jaren dat ze fors gaat investeren in het station van Zottegem. De perrons zouden breder worden gemaakt, waardoor er in de toekomst nog maar zes in plaats van zeven sporen zullen zijn, er zou een passerelle gebouwd worden over de sporen heen, er zouden trappen, roltrappen en liften naar de perrons bijkomen, enzovoort. Bovendien is er ook sprake van een nieuw parkeergebouw aan de achterzijde van het station.

De startdatum van deze werken ligt echter steeds verder in de toekomst. Onlangs vernam ik dat deze werken opnieuw zijn uitgesteld omdat de werken in Zottegem pas kunnen beginnen als vergelijkbare werken aan het station van Denderleeuw voltooid zijn. Die werken zouden eind 2012 starten en eind 2017 eindigen, zodat de werken aan het station van Zottegem wellicht ten vroegste in 2018 kunnen starten.

1) Kan de minister dit tijdpad voor de werken aan het station van Zottegem bevestigen?

2) Zijn de nodige investeringsbudgetten gereserveerd voor deze werken?

3) Waaruit zullen die werken exact bestaan? Welke deelprojecten (perrons, passerelle, voetgangerstunnel, stationsgebouw, ...) zullen zeker uitgevoerd worden? Welke zaken liggen nog ter studie?

4) Hoe zit het met het parkeergebouw aan de achterkant van het station? Zal dat gerealiseerd worden? Zo ja, binnen welke termijn? Zo niet, werd het Zottegemse stadsbestuur hiervan al op de hoogte gebracht?

5) Wachten er nog andere belangrijke stations die deel gaan uitmaken van het Gewestelijk ExpresNet, op de uitvoering van dergelijk masterplan? Zo ja, welke? Wat is voor deze stations het tijdpad om deze werken uit te voeren?

De heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - Het onthaalproject Zottegem is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van Infrabel. De start is voorzien eind 2019. Het plan is echter nog niet definitief.

De budgetten voor de werken van Infrabel en NMBS-Holding zijn opgenomen in hun investeringsprogramma. Voor de renovatie van het stationsgebouw wordt in 2016 en 2017 geld uitgetrokken, voor de bouw van het parkeergebouw aan de achterkant van het station van 2020 tot en met 2022. Dit tijdpad kan alleen gehandhaafd blijven indien de door de NMBS-Groep aan de federale overheid gevraagde investeringsbudgetten voor de periode 2013-2025 integraal ter beschikking worden gesteld.

De NMBS-Holding heeft plannen voor de renovatie van het stationsgebouw, de vernieuwing en uitbreiding van de fietsenstallingen en de bouw van een parkeergebouw. Voor de werken ten laste van de NMBS-Holding moeten de studies nog worden aangevat.

Infrabel zal de sporenconfiguratie vernieuwen, de perrons verbreden en ophogen. Alle perrons zullen via een passerelle met liften toegankelijk gemaakt worden.

Het is ook de bedoeling dat De Lijn het busstation aan het station vernieuwt.

Ik geef nu een overzicht van de belangrijke stations die tot het GEN zullen behoren.

De renovatie van het stationsgebouw te Leuven is in uitvoering tot 2014.

De werken in de stationsomgeving te Mechelen worden in de loop van dit jaar aangevat. De eerste fase is de bouw van een ondergrondse parking.

De perrons en de bestaande onderdoorgang van het station te Vilvoorde zullen worden gerenoveerd. Er zal ook een nieuwe onderdoorgang gebouwd worden. Het einde is voorzien voor december 2019.

De werken aan de perrons van het station te Denderleeuw starten in 2012. Het einde is voorzien voor december 2019. De bouw van een parkeergebouw is in het investeringsprogramma opgenomen vanaf 2017. De bouw van een nieuw stationsgebouw en de heraanleg van de stationsomgeving is gepland vanaf 2017.

De heraanleg van de stationsomgeving en de bouw van een nieuw stationsgebouw te Dendermonde maken deel uit van een totaal masterplan voor de stationsomgeving. Momenteel is er nog geen tijdpad bekend.

Het masterplan voor het station te Geraardsbergen is in opmaak. Het basismasterplan is uitgewerkt, maar heeft verdere verfijning nodig op het vlak van mobiliteit.

De uitvoering van het masterplan voor het station te Liedekerke is in het investeringsprogramma opgenomen vanaf 2012 tot en met 2016.

Het masterplan voor het station te Aalst is in uitvoering. Dit jaar nog wordt de heraanleg van het stationsplein aangevat.

Infrabel zal de werken aan de perrons van het station te Edingen in 2014 starten.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik dank de minister voor zijn uitgebreide antwoord. Jammer genoeg zijn de werken in en rond het station te Zottegem pas op het einde van de reeks gepland.