5-59

5-59

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 10 MAI 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Guido De Padt au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération Question orale au développement sur «l'évaluation du protocole de l'exercice du droit de grève au sein du groupe SNCB» (no 5-544)

De heer Guido De Padt (Open Vld). - De onaangekondigde treinstakingen van december 2011 en januari 2012 hebben aangetoond dat het protocol van juni 2008 over de uitoefening van het stakingsrecht in de NMBS-Groep niet steeds wordt nageleefd. Volgens dat protocol wordt elke werkonderbreking die niet aan de voorwaarden van aanzegging en overleg voldoet, als een onregelmatige afwezigheid beschouwd, met mogelijke tuchtsancties voor de betrokken werknemers tot gevolg.

Volgens het regeerakkoord zal de regering `het sturingscomité van de NMBS-Groep vragen om de bestaande protocollen tussen de overheid en de vakbonden met betrekking tot de uitoefening van het stakingsrecht te evalueren. In geval van een negatieve evaluatie zal de regering strengere maatregelen overwegen om de continuïteit van de openbare dienst met respect voor de veiligheidsvereisten te verzekeren' .

Op 25 januari 2012 heeft de minister in de commissie voor de Infrastructuur van de Kamer verklaard dat hij `daarover een brief geschreven heeft aan de voorzitter van de stuurgroep en hem heeft gevraagd om snel de evaluatie op te starten en om een planning te bezorgen' .

In dat kader heb ik volgende twee vragen.

Erkent de minister dat de wilde stakingen die er sinds juni 2008 in de NMBS-Groep zijn geweest, aantonen dat het protocol niet altijd wordt nageleefd? Hoe vaak werd dit protocol sinds 2008 precies geschonden?

Hoever staat het sturingscomité met de evaluatie van het protocol over de uitoefening van het stakingsrecht binnen de NMBS-Groep? Welke strengere maatregelen overweegt de regering om de continuïteit van de openbare dienst te verzekeren indien de evaluatie negatief is?

De heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - In januari 2012 heb ik de voorzitter van het sturingscomité een brief geschreven en hem gevraagd de evaluatie snel op te starten. Sinds begin januari is de evaluatie van het akkoord dus het voorwerp van intens overleg in het sturingscomité, de nationale paritaire subcommissie en de nationale paritaire commissie.

De werkonderbrekingen die er sinds 2008 in de NMBS-Groep zijn geweest, werden grondig geanalyseerd. Uit die analyse blijkt dat het protocol in grote lijnen werd gerespecteerd. In sommige gevallen zijn er inderdaad betwistbare situaties.

De voorzitter heeft in de vergadering van de nationale paritaire commissie van 7 mei een finaal ontwerp van een nieuw protocol in verband met werkonderbrekingen voorgelegd. De vertegenwoordigers van de vakorganisaties zullen het ontwerp aan hun instanties voorleggen zodat ze zich tegen het einde van de maand mei kunnen uitspreken in een nieuwe vergadering van de nationale paritaire commissie.

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Ik dank de minister voor zijn antwoord en ik kijk uiteraard benieuwd uit naar wat het tweede protocol zal inhouden.