5-58

5-58

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 MEI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het Belgische hervestigingsprogramma voor vluchtelingen» (nr. 5-521)

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Voor de lentevakantie verklaarde de staatssecretaris dat de verschillende mogelijkheden werden onderzocht om voor 1 mei 2012 een structureel hervestigingsprogramma in te voeren en dat België in het kader van het nieuwe Europese hervestigingsprogramma een toezegging tot hervestiging zou indienen.

In dat hervestigingsprogramma van de Europese Unie staan er gemeenschappelijke prioriteiten geformuleerd om de inspanningen van de Unie beter te richten op degenen die het meest behoefte hebben aan hervestiging.

De prioriteiten zijn gebaseerd op twee categorieën die onder de hervestigingscriteria van de VN-vluchtelingenorganisatie vallen. De eerste categorie betreft personen behorende tot een specifieke categorie zoals niet-begeleide minderjarigen, kinderen en vrouwen die gevaar lopen, overlevenden van geweld of martelingen en personen met ernstige medische problemen die enkel kunnen worden opgelost als de personen hervestigd worden. De tweede categorie betreft de personen die afkomstig zijn uit landen of regio's die worden vermeld in de jaarlijkse UNHCR-hervestigingsprognose.

Nu de datum van 1 mei is verstreken, had ik graag van de staatssecretaris vernomen of de regering een beslissing heeft genomen over de prioriteitsgroep of -groepen van vluchtelingen die België in 2013 wil hervestigen en hoeveel vluchtelingen ons land per groep bereid is te hervestigen. Voorts wou ik graag weten welke criteria het zwaarst hebben doorgewogen bij de evaluatie van het aantal en de prioritaire groepen die België wil hervestigen.

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - België heeft zich, conform het regeerakkoord, geëngageerd om deel te nemen aan een hervestigingsprogramma en om dit dossier op Europees niveau te steunen. De deadline voor de lidstaten om het pledgingformulier, waarmee lidstaten hervestigingsengagementen over het aantal en de samenstelling van de groep aangaan voor 2013, is verschoven van 1 mei naar 31 mei 2012. Ik zal daarover dus op zeer korte termijn een definitieve beslissing nemen voor wat het aantal personen betreft dat wij als land wensen te hervestigen. Het voorstel wordt eerstdaags aan de regering voorgelegd. Vanzelfsprekend zullen we voorrang geven aan de opvang van de meest kwetsbare groepen, zoals niet-begeleide minderjarigen, vrouwen met kinderen en slachtoffers van foltering.

Het Europees hervestigingsprogramma voorziet in financiële ondersteuning van de lidstaten, die kan oplopen tot 6 000 euro per hervestigde vluchteling indien een van de volgende drie prioriteiten worden gevolgd: de hervestigde vluchtelingen zijn afkomstig uit een land of regio waar een Europees Regionaal Beschermingsprogramma van kracht is, de vluchteling behoort tot een van de kwetsbare groepen die zojuist werden genoemd of de vluchteling is afkomstig uit een regio of land die door de EU voor 2013 als prioritair werd aangeduid, meer bepaald Congolese vluchtelingen uit de regio van de Grote Meren regio (Burundi, Malawi, Rwanda, Zambia), Irakese vluchtelingen in Turkije, Syrië, Libanon en Jordanië, Afghaanse vluchtelingen in Turkije, Pakistan en Iran, Somalische vluchtelingen in Ethiopië en Birmese vluchtelingen in Bangladesh, Maleisië en Thailand en Eritrese vluchtelingen in Oost-Soedan.

In juli zal het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties de prioriteiten inzake hervestiging beter omschrijven. Op basis daarvan zal ik mijn prioriteiten inzake nationaliteiten en bepaalde groepen verfijnen. Een definitieve beslissing daaromtrent zal worden genomen in de maand oktober.

We volgen dus het vooropgestelde tijdsschema. Ik heb dit thema vorige week ook aangekaart op de bijeenkomst met de Beneluxcollega's. Het is de eerste keer dat België aan zo'n hervestigingsprogramma deelneemt. We pogen dat goed aan te pakken zodat het ook in de komende jaren navolging kan krijgen.

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Uit het antwoord begrijp ik dat de deadline door Europa is uitgesteld en dat de vluchtelingen dus pas op het einde van het jaar worden opgevangen. Ik had gehoopt dat Europa sneller zou werken.

De staatssecretaris zal het evenwel met me eens zijn dat het probleem daardoor niet minder prangend is. Het aantal vluchtelingen loopt immers op, vooral vanuit Syrië naar Libanon, Turkije en Jordanië. Hun precaire toestand in de vluchtelingenkampen komt trouwens alsmaar meer in beeld.

Ik vind het bijzonder positief dat de staatssecretaris werkt aan een structurele oplossing, in die zin dat elk jaar vluchtelingen en kwetsbare groepen worden ontvangen. We doen dan ook een goede stap in de richting van de belofte die we tijdens het Belgisch Europees voorzitterschap hebben gedaan, om deel te nemen aan een Europees gemeenschappelijk vluchtelingenbeleid.