5-58

5-58

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 MEI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen (van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-1238)

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de geschiktheid om te adopteren (van mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-167)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij de adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen (van de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-339)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de vervroegdvertrekpremie van 1,2 miljoen euro van de heer Mariani, CEO van Dexia» (nr. 5-522)
Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «de humanitaire toestand in Syrië» (nr. 5-532)
Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan de minister van Werk over «de economische migratie» (nr. 5-523)
Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de minister van Werk over «de gelijkschakeling van de werknemersstatuten» (nr. 5-530)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de agressieve en illegale verkooppraktijken» (nr. 5-529)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de wietpas» (nr. 5-533)

Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden (van mevrouw Temmerman c.s.; Stuk 5-950)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van `Diplomatieke Zending' (van mevrouw Arena c.s.; Stuk 5-1234)

Voorstel van resolutie tot verhoging van de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in België (van mevrouw Vanessa Matz; Stuk 5-1233)

Bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het Belgische hervestigingsprogramma voor vluchtelingen» (nr. 5-521)

Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van `Diplomatieke Zending' (van mevrouw Arena c.s.; Stuk 5-1234)

Voorstel van resolutie tot verhoging van de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in België (van mevrouw Vanessa Matz; Stuk 5-1233)

Voortzetting van de bespreking

Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie (van de heer Tommelein c.s.; Stuk 5-575)

Bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de minister van Justitie over «de gevangenis van Vorst» (nr. 5-524)
Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de minister van Justitie over «haar ontmoeting met de Marokkaanse minister van Justitie» (nr. 5-528)
Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten over «de diefstal van klantengegevens van Elantis en de rol van de overheid bij hackingaanvallen van particulieren» (nr. 5-526)

Verzending van wetsvoorstellen naar een andere commissie

Stemmingen

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen (van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-1238)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden (van mevrouw Temmerman c.s.; Stuk 5-950)
Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel (van mevrouw Arena c.s.; Stuk 5-1234)
Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie (van de heer Tommelein c.s.; Stuk 5-575)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

Verzending van voorstellen naar een andere commissie

Niet-evocatie

Vragen om uitleg

Boodschappen van de Kamer

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Hof van Cassatie

Parketten

Arbeidsrechtbank

Rechtbank van koophandel

Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken

Beheers- en toezichtscomité van het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling

Economische Overheidsbedrijven - NMBS