5-950/5

5-950/5

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

17 APRIL 2012


Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING


De Senaat,

A. gelet op de ondertekening door België van het VN-Millenniumverdrag in 2000 en de hiermee samengaande belofte om tegen 2015 de acht Millenniumdoelstellingen (MDG) te realiseren, waarvan drie doelstellingen rechtstreeks betrekking hebben op gezondheid en waarbij de achtste (MDG 8) verwijst naar het wereldpartnerschap voor ontwikkeling;

B. gelet op de resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Europese Partnerschapsovereenkomsten (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (stuk Senaat, nr. 3-1877/4 - 2006/2007), aangenomen door de Senaat op 14 december 2006;

C. gelet op de resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (stuk Senaat, nr. 4-314/4 - 2007/2008, aangenomen door de Senaat op 8 november 2007;

D. gelet op het feit dat het recht op gezondheid een mensenrecht is;

E. gelet op de beleidsnota « Het recht op gezondheid en gezondheidszorg » van 24 november 2008 waarin gezondheid als een holistisch en multisectoraal gegeven wordt benaderd en waarin bevestigd wordt dat « ontwikkeling » en « vooruitgang » niet enkel economisch dient gewogen te worden, maar ook in termen van de mogelijkheid die elke persoon heeft om zich op een rechtmatige manier te realiseren;

F. gelet op de resolutie betreffende een wereldwijde sociale gezondheidsbescherming (stuk Senaat, nr. 4-832/4 - 2008/2009), aangenomen door de Senaat op 14 mei 2009;

G. gelet op de communicatie van 21 april 2010 van de Europese Commissie voor een Europees twaalfpuntenactieplan voor de Millenniumdoelstellingen waarin de Europese Commissie beleidscoherentie voor ontwikkeling, onder andere op het vlak van handel, als een wezenlijk onderdeel beschouwt in de strategie voor het bereiken van de Millenniumdoelstellingen;

H. gelet op de conferentie « De Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) en de gevolgen voor de volksgezondheid » die plaatsvond in de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat op 27 april 2010 (stuk Senaat, nr. 4-1586/1 - 2009/2010);

I. gelet op de conclusies van de Europese Raad van 10 mei 2010;

J. gelet op de conclusies van de Europese Raad van 10 mei 2010 over de rol van de EU in wereldwijde gezondheid waarin expliciet verwezen wordt naar het feit dat de EU en haar lidstaten erop moet toezien dat hun interne en externe beleid bijdraagt tot de promotie van een billijke en universele dekking van kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten en handel wordt genoemd als een belangrijk coherentiedomein;

K. gelet op de recente communicatie van de Europese Commissie voor een Europees Actieplan voor de Millenniumdoelstellingen waarin de Europese Commissie beleidscoherentie voor ontwikkeling, onder andere op het vlak van handel, als een wezenlijk onderdeel beschouwt in de strategie voor het bereiken van de millenniumdoelstellingen;

L. gelet op de conclusies van de MDG-top van 20 tot 22 september 2010 te New York waarin gewezen werd op de extra inspanning die nodig is om de gezondheidsgerelateerde doelstellingen te halen en hoe belangrijk dit ook is in het zicht van de te boeken vooruitgang van andere doelstellingen;

M. gelet op de druk die de Europese Commissie legt op de ACP-landen om de interim-EPA's te ondertekenen voor 2013, door hen anders hun bevoorrechte toegang tot de Europese markt te ontzeggen vanaf 2014;

N. gelet op de commerciële akkoorden die de Europese Unie in 2010 afsloot met Colombia en Peru,

Vraagt de regering :

I. om binnen de Raad van Ministers van de EU :

1. te bepleiten dat de liberalisering van diensten gelieerd aan gezondheid en de bepalingen die verder gaan dan het TRIPS-akkoord van de Wereldhandelsorganisatie geen deel uitmaken van handelsakkoorden tussen de EU en ontwikkelingslanden;

2. de nodige flexibiliteit te tonen wat betreft de mate van marktopening voor ontwikkelingslanden die nog sterk afhankelijk zijn van douaneheffingen voor hun overheidsinkomsten en in het bijzonder rekening te houden met de impact die dit kan hebben op de budgetten voor sociale sectoren;

3. de ontwikkelingslanden aan te sporen en te ondersteunen om hun overheidsinkomsten meer te diversifiëren;

4. te pleiten voor onafhankelijke impactstudies die elk handelsakkoord voorafgaan om de gevolgen voor de volksgezondheid te onderzoeken;

5. volledige transparantie te verdedigen omtrent de lopende onderhandelingen van handelsakkoorden, waarbij het Europees Parlement, de nationale parlementen en alle betrokken partijen, inclusief de sociale bewegingen, op elk moment geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en ingenomen posities;

6. te streven naar het opstellen van duidelijke criteria waaraan het handelsbeleid moet voldoen om een negatief effect op volksgezondheid te voorkomen;

7. te pleiten voor de inclusie van de nodige flexibiliteit in handelsakkoorden die een herziening ex post voor volksgezondheidsredenen mogelijk maakt;

II. in het raam van haar bilaterale hulp zich verder in te zetten om :

a) het groeipad naar de 0,7 % ontwikkelingshulp aan te houden;

b) en basisgezondheidszorg als een prioritaire sector van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te behouden, met focus op de versterking van gezondheidssystemen, en er derhalve naar te streven 15 % van de Belgische buitenlandse hulp aan gezondheid te besteden.