5-140COM

5-140COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 17 APRIL 2012 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het geweld tegen holebi's en transgenders» (nr. 5-1966)

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - Ik heb mijn vraag enige tijd geleden al ingediend, maar ze heeft helaas nog niets aan actualiteit ingeboet. Het probleem waar ik de aandacht op vestig en waarvoor ik vooral concreet actie vraag, duurt immers voort. Het is bekend en de voorbeelden zijn legio. Het gaat om het zowel fysiek als verbaal bedreigen en aanpakken van holebi's die zich in de publieke ruimte duidelijk als holebi tonen. Al te vaak gaat het daarbij om vrij grof fysiek geweld. Ook bij de vorige minister werd al op concrete actie aangedrongen. We beseffen echter dat dit niet zo eenvoudig is. Het probleem heeft vele facetten en moet volgens mij dan ook op verschillende niveaus tegelijkertijd worden aangepakt.

Mijn vraag is dus zeer concreet: heeft de minister de voorbije weken en maanden al initiatieven genomen om tot een gecoördineerde aanpak van homofoob geweld te komen? Zo neen, welke plannen heeft ze om er de komende maanden concreet werk van te maken?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Als minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen werk ik aan een globaal actieplan om homofobie en transfobie te bestrijden. Naast het optimaliseren en evalueren van de reeds bestaande initiatieven, zal dat plan ook een reeks nieuwe acties bevatten om geweld tegen holebi's en transgenders aan te pakken. Ik wens te benadrukken dat homofoob geweld een complex fenomeen is en dat voor de aanpak ervan de input van diverse partners en bevoegdheidsniveaus nodig is.

Mijn kabinet ontmoette reeds de drie koepelorganisaties van de holebi-beweging, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen om deze problematiek te bespreken. Ik heb mij geëngageerd om deze koepelorganisaties elke drie maanden te ontmoeten om de zaak nauwgezet te volgen.

Deze week stuur ik ook de verschillende thema's van onze kadernota voor integrale veiligheid naar de gewesten en de gemeenschappen. Het geweld tegen holebi's is uitdrukkelijk vermeld bij de prioriteiten van de volgende kadernota voor integrale veiligheid en zal dan ook een deel van het actieplan zijn. Verschillende niveaus zijn bevoegd en we wachten dan ook op het antwoord van de gemeenschappen en gewesten. Ook met Justitie is trouwens al overleg gepleegd. De kadernota voor integrale veiligheid zal eind juni klaar. Over een maand of drie zijn we dus rond, met de steun van de gewesten, gemeenschappen, gemeenten ...

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - Ik dank de minister voor haar antwoord. Niemand twijfelt aan de goede intenties en allemaal veroordelen we het geweld. Ik voel veel, zelfs zeer veel voor de aanpak via de integrale veiligheid die de minister voorstelt en ze heeft gelijk dat verschillende niveaus verantwoordelijkheid dragen.

Het regelmatig contact met holebiorganisaties vind ik een goede zaak. Ook het inschakelen van gemeenschappen en gewesten is absoluut goed.

Ik wacht nog een beetje op de concrete inhoud van het actieplan, maar ik neem er akte van dat het wellicht einde juni klaar zal zijn. We zullen elkaar dan zeker spreken om het inhoudelijk te bekijken.

De aanpak van de minister kan ik onderschrijven. Ik hoop wel dat ze beseft dat de holebi-gemeenschap al geregeld de noodkreet heeft uitgezonden dat het probleem urgent is. Ik hoop dan ook dat de timing van eind juni wordt gehaald en dat we het dossier niet over de zomer moeten tillen.