5-139COM

5-139COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 27 MARS 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Nele Lijnen à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «la vente à distance de médicaments vétérinaires» (no 5-1985)

Mevrouw Nele Lijnen (Open Vld). - Op 30 januari 2009 verscheen het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers in het Belgisch Staatsblad. Dit koninklijk besluit maakt een afwijking mogelijk van de basisregel dat geneesmiddelen steeds in de apotheek moeten worden afgeleverd. Voor sommige geneesmiddelen en onder bepaalde voorwaarden kan er voortaan ook vanop afstand, via een website, worden verkocht.

Opvallend is dat het hier enkel geneesmiddelen betreft die bestemd zijn voor menselijk gebruik. Hoewel onder het toepassingsgebied van de geneesmiddelenwet ook geneesmiddelen vallen die bestemd zijn voor diergeneeskundig gebruik, lijkt het koninklijk besluit van 21 januari 2009 op deze categorie niet van toepassing te zijn. Nochtans zijn er in de categorie geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik verschillende soorten geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn zonder voorschrift en geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren, zoals bijvoorbeeld ontwormingsmiddelen, rehydratie-oplossingen, ontsmettingsproducten en vlooien- en tekenmiddelen. In Nederland kan men deze producten nu al online bestellen en ze worden ook in ons land afgeleverd. In België is het niet geheel duidelijk of de verkoop van deze producten op afstand ook kan worden opgestart. We zitten daar in een grijze zone.

Ik heb dan ook twee vragen voor de minister.

Vallen geneesmiddelen voor uitsluitend diergeneeskundig gebruik die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn, zoals ontwormingsmiddelen, rehydratie-oplossingen, ontsmettingsproducten en vlooien- en tekenmiddelen, buiten het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 21 januari 2009, en zo ja, waarom?

Kan een apotheek deze geneesmiddelen ook vanop afstand, via een website, verkopen? Komt hiervoor nog een afzonderlijk koninklijk besluit? Waarom wel of waarom niet?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, al dan niet op voorschrift van een dierenarts, vallen onder het koninklijk besluit van 21 januari 2009. In het besluit wordt trouwens een onderscheid gemaakt tussen geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Het koninklijk besluit kwam er na het zogenaamde DocMorris-arrest van het Europees Hof van Justitie dat bepaalt dat geneesmiddelen vrij van voorschrift en voor menselijk gebruik via internet mogen worden aangeboden. In samenspraak met de vertegenwoordigers van de apothekers besliste de Belgische wetgever niet verder te gaan dan dat. De verkoop van geneesmiddelen via internet wordt in België dus zeer strikt geregeld en vormt een uitzondering op de basisregel dat geneesmiddelen in de apotheek moeten worden afgeleverd. Enkel geneesmiddelen voor menselijk gebruik die niet aan een voorschrift onderworpen zijn, mogen via internet te koop worden aangeboden op de website van een voor het publiek opengestelde officina. Een dergelijke officina mag via internet dus geen geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik te koop aanbieden. Het FAGG heeft dit overigens al verduidelijkt in zijn circulaire nummer 536 van 30 januari 2009. Deze circulaire, bestemd voor de apothekers van een voor het publiek opengestelde officina, kan trouwens op de website van het FAGG worden geraadpleegd.

Zoals gezegd, werd het koninklijk besluit van 21 januari 2009 genomen na overleg met onder meer representatieve beroepsverenigingen van apothekers van een voor het publiek opengestelde officina. Het werd toen niet nuttig geacht de bepalingen uit te breiden tot de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Tot op heden kreeg ik geen nieuwe elementen aangereikt die de meerwaarde hiervan zouden aantonen. Mocht dat in de toekomst toch het geval zijn, dan zullen we uiteraard eerst met de betrokken beroepsverenigingen overleg plegen.

Mevrouw Nele Lijnen (Open Vld). - Ik dank de minister voor haar antwoord en ook voor de opening die ze laat om het koninklijk besluit in de toekomst op basis van nieuwe elementen eventueel uit te breiden.