5-137COM

5-137COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 20 MARS 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable sur «le travail gigantesque à réaliser au Service public fédéral Finances» (no 5-1636)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - De minister had de eed nog niet afgelegd als kersvers minister van Financiën of Marc Nijs, vakbondsman bij de FOD Financiën voor het ACV, een organisatie die de minister waarschijnlijk welbekend is, gaf zijn voorganger op Financiën al een veeg uit de pan. Hij zei onder andere dat minister Reynders er een potje van had gemaakt, dat hij de FOD Financiën al die jaren heeft mismeesterd en nog meer fraais.

Er werden voorbeelden gegeven van het falende personeelsbeleid bij de FOD Financiën. Zo loopt, volgens de heer Nijs, de organisatie van de bevorderingen slecht. Er zijn nauwelijks examens, de mogelijkheden om van dienst te veranderen zijn beperkt en de sterke politisering werkt verlammend.

Er kwam ook felle kritiek op de informatisering. Tax-on-Web is wel een succes, maar achter de schermen is het vaak een rommeltje. Vele computerprogramma's werken niet goed, maar hebben wel al busladingen geld gekost.

In dit domein heb ik zijn voorganger ook al meermaals ondervraagd, onder meer over het niet afgescheiden zijn van Tax-on-Web van applicaties zoals PLDA, zijnde Paperless Douane en Accijnzen, over het niet bestaan van SLA's, Service Level Agreements, voor gebruikers die geen andere optie hebben dan de systemen te gebruiken en die onmiddellijk bedrijfsschade lopen als die systemen niet werken, het niet bestaan van gemirrorde oplossingen en dergelijke.

Daarom had ik van de minister willen weten of hij de kritiek van ACV'er Marc Nijs geheel of gedeeltelijk deelt? Wat zal de minister doen om deze tekortkomingen op zo korte mogelijke termijn te verhelpen? Welk concreet tijdspad wordt gevolgd?

Als de minister van oordeel is er geen tekortkomingen zijn, zou ik graag vernemen hoe hij de interne communicatie zal verbeteren, zodat iedereen weet dat alles perfect werkt.

Ik ga ervan uit dat ik nu meer informatie kan bekomen, aangezien de minister toch al enkele maanden in functie is.

De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken. - Kritiek is voor mij een goede bron voor verbetering, maar de formulering ervan laat ik voor rekening van de spreker. Ik wens ook niet de rekening van het verleden te maken, maar richt mijn aandacht op de toekomst. Ik wil een beleid voeren met duidelijke accenten en een krachtig antwoord bieden op de uitdagingen waarmee we in de volgende jaren geconfronteerd zullen worden.

Men kan niet ontkennen dat er, ondanks diverse moeilijkheden op tal van vlakken, door de administratie een substantiële vooruitgang is geboekt. Het is belangrijk om de FOD Financiën te laten evolueren naar een meer efficiënte en moderne administratie met een betere verdeling en een verduidelijking van de verantwoordelijkheden als resultaat. De FOD Financiën beschikt over heel wat bekwame medewerkers. Zij moeten nog meer worden gestimuleerd en gemotiveerd.

Op het vlak van personeelszaken is er de voorbije jaren om tal van redenen weinig vooruitgang geboekt, alleszins minder dan verhoopt of noodzakelijk. Het voltallige directiecomité is inmiddels formeel in functie gesteld en heel wat projecten zijn klaar voor de uitvoering op het terrein. Hierdoor zullen de organisatiestructuur en het personeelsbeleid zo snel mogelijk kunnen worden hervormd.

Er wordt naar gestreefd om alle reglementaire initiatieven, waaronder de publicatie van de verschillende koninklijke besluiten die daartoe nodig zijn, zo spoedig mogelijk af te ronden. Ik reken hiervoor op de medewerking van alle gesprekspartners, ook van de vakbonden, om de formele besprekingen zo snel en constructief mogelijk te voeren. Dan kan de operationalisering van de nieuwe organisatiestructuur en de toewijzing van iedere ambtenaar aan zijn definitieve plaats en functie binnen de organisatie worden voortgezet.

De ICT-omgeving heeft een steeds groter belang voor de goede werking van de administratie en voor de administratieve vereenvoudiging voor de burgers en de bedrijven. De situatie is alleszins beduidend minder problematisch dan wordt voorgesteld.

Na de intense fase van creatie van de voorbije jaren dient zich nu de fase van consolidatie aan. Hierbij moet heel wat aandacht worden besteed aan het verbeteren van de stabiliteit van de ICT-omgeving. Onbeschikbaarheid van toepassingen of informatie moet maximaal kunnen worden vermeden. Tegelijkertijd wordt ook de structuur van de stafdienst ICT aangepast, met onder meer de oprichting van een nieuw departement Quality Assurance & IT Process Support.

Ik wil alle actoren betrekken bij de uitvoering van mijn beleid. Dit start met het verzekeren van transparantie over wat we willen bereiken, maar evenzeer over wat de voortgang is van onze realisaties. Ik wil daarom de communicatie, zowel intern als extern, beter structureren en verbeteren.

Aan de hand van duidelijke indicatoren en een nauwgezette managementopvolging zal de realisatie worden opgevolgd. Dit zal verzekeren dat de beoogde resultaten zowel kwantitatief als kwalitatief worden behaald, maar zal ook toelaten om op ieder ogenblik de nodige transparantie hieromtrent te bieden en de eventuele noodzakelijke corrigerende maatregelen te nemen.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik heb veel mooie woorden gehoord alsook veel werkwoordvormen die naar de toekomst verwijzen, maar weinig perioden en data. Niettemin heb ik begrepen dat de minister min of meer toegeeft dat er op het vlak van personeelszaken en ICT nog werk aan de winkel is.

Ik zal dit dossier blijven volgen en de minister geregeld ondervragen over de stand van zaken. Naar wat ik heb vernomen, is er immers nog niet veel gerealiseerd. Ik zal zijn plannen dan ook nauwlettend in het oog houden.