5-55

5-55

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 29 MARS 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Lieve Maes à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «les vols de cuivre» (no 5-471)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Vorige week stond in de krant andermaal een groot artikel over een koperdiefstal. Deze keer ging het over een grote diefstal op het bedrijfsterrein van een kabelproducerend bedrijf in Buizingen. Twee dieven konden nog ter plekke worden opgepakt. Het waren Roemenen, wellicht leden van een georganiseerde bende. Zeven kompanen konden ontkomen met een buit ter waarde van 12 000 euro.

Ook de NMBS-treinen staan bijna wekelijks stil omdat her en der kabels worden gestolen. Een snelle zoekopdracht op het internet heeft me geleerd dat er in de voorbije maand incidenten waren in Lokeren, Antwerpen, Beringen, Gentbrugge, Heffen, Steenokkerzeel, Leuven, Mechelen, Heverlee, Geel, Meer, Brussel, Halle, Genk, Turnhout, Gent en Zulte.

Via de wet houdende diverse bepalingen van 29 december 2010 die in werking trad op 10 januari 2011, werd opnieuw een identificatieplicht ingevoerd bij de aankoop van oude metalen. Het uitvoeringsbesluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2011.

Is de herinvoering van deze maatregel minder efficiënt dan verwacht? Zal de minister nog bijkomende maatregelen nemen om deze plaag in te dijken? Daar het vaak gaat over internationale bendes, vraag ik mij af of er geen samenwerking op Europees niveau vereist is om de daders te klissen en het gestolen koper terug te vinden.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Het is nog te vroeg om al te concluderen dat de herinvoering van de identificatie- en registratieplicht minder efficiënt is dan verwacht, aangezien de praktische uitwerking van deze maatregel nog geen jaar geleden werd ingevoerd. Deze vorm van criminaliteit houdt ook verband met de economische wetten van vraag en aanbod. De rol van de hoge koperprijs mag dan ook niet worden onderschat. De identificatie- en registratieplicht biedt de politie- en inspectiediensten de mogelijkheid efficiënter op te treden tegen metaaldieven. Er zijn al een aantal succesvolle controleacties gevoerd waarbij metaaldieven konden worden gevat. Op korte termijn is overleg gepland met Nederland en Luxemburg om na te gaan of het mogelijk is een uniforme wetgeving in te voeren teneinde het verplaatsingseffect van rondtrekkende dadergroepen in te perken en de daders sneller te kunnen opsporen. Frankrijk heeft trouwens al een dergelijke regelgeving sinds 2011. Ook Nederland en Frankrijk worden geteisterd door koperdieven. Daarom verdient het onderzoek van de mogelijkheid tot samenwerking met de buurlanden om koperdiefstallen aan te pakken prioriteit. Volgende maand zal ik de Nederlandse en de Franse ministers van Binnenlandse Zaken ontmoeten, met het oog op de versterking van onze samenwerking en uitwisseling van leden van de verschillende politiediensten.

Een deel van de metaaldiefstallen wordt gepleegd door georganiseerde dadergroepen die internationaal actief zijn, maar ook lokale daders nemen een belangrijk deel van de feiten voor hun rekening. Een rondvraag in het kader van het Europees voorzitterschap van België betreffende de activiteit van de rondtrekkende dadergroepen in de Europese Unie toont aan dat ook andere lidstaten met dit probleem geconfronteerd worden. De dadergroepen maken dankbaar gebruik van de landsgrenzen om zich aan opsporing te onttrekken, bijvoorbeeld door de metalen te stelen in één land, ze te verkopen in een tweede land en in een derde land te verblijven. Er is dus wel degelijk internationale samenwerking vereist.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik dank de minister voor haar antwoord. Het verheugt me te horen dat inderdaad overleg zal worden gepleegd met de buurlanden. Nederland heeft al sinds medio vorig jaar een integrale aanpak gelanceerd om koperdiefstallen tegen te gaan. Ik hoop dan ook dat ons land een aantal van die maatregelen kan invoeren. Ik zal deze zaak blijven volgen.