5-136COM

5-136COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 14 MAART 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «het toezicht van de taalinspectie op het volwassenenonderwijs» (nr. 5-2021)

De heer Bart Laeremans (VB). - Op 21 juni 2011 stelden enkele leden van de Kamercommissie voor het Bedrijfsleven vragen over de activiteit van de taalinspectie, meer bepaald in de onderwijsinstellingen voor sociale promotie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bepaalde Franstalige Brusselse instellingen voor volwassenenonderwijs wensen blijkbaar dat de taalinspectie niet op hen van toepassing blijft.

De vorige minister verklaarde dat daarvoor een wetswijziging met een bijzondere meerderheid nodig is, maar kondigde wel aan dat ze haar administratie een ministerieel besluit zou laten voorbereiden om de taalinspectie in het volwassenenonderwijs nu al op te schorten in afwachting van die wetswijziging.

In dezelfde commissie, op 5 oktober 2011, bevestigde de toenmalige minister dat ze een eerste ontwerpversie van ministerieel besluit had ontvangen, maar dat ze het liet bijsturen. Ze zei ook dat de taalinspectie niet vóór september 2012 kon worden opgeschort, aangezien het schooljaar al begonnen was.

Wat is het standpunt van de minister hierover?

Wat is de stand van zaken in dit dossier? Werd er inmiddels een nieuw ontwerp van ministerieel besluit opgesteld en kan de minister mij dat bezorgen? Neemt de minister het ontwerp van ministerieel besluit van zijn voorganger over en zo ja, welke procedure moet er dan nog worden doorlopen alvorens dit besluit in het Belgisch Staatsblad kan worden gepubliceerd?

Op welke wettelijke gronden kan de minister via een ministerieel besluit bepalingen uit de taalwet van 1963 opschorten? Dat lijkt mij namelijk onmogelijk te zijn.

Worden momenteel nog altijd volwaardige taalinspecties verricht in het volwassenenonderwijs, zoals voorgeschreven door de taalwet van 1963? Kan de minister mij een overzicht geven van het aantal inspecties die werden uitgevoerd in respectievelijk 2010 en 2011, op jaarbasis en per taalgroep, en van de resultaten van die inspecties?

De heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - Ik deel het standpunt van mijn voorgangster. Mevrouw Laruelle liet door de taalinspectie een tweede ontwerpversie van ministerieel besluit opmaken. Dat nieuwe ontwerp is nu voor advies in handen van de juridische dienst van de FOD Wetenschapsbeleid. Aangezien het schooljaar nog niet is afgelopen, kan de taalinspectie in het volwassenenonderwijs nog niet worden opgeschort. Er is aan de juridische dienst ook advies gevraagd over de wettelijke gronden voor de eventuele opschorting van een aantal bepalingen van de taalwet van 1963 en de te volgen procedure voordat het ontwerp van ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad kan worden gepubliceerd.

In afwachting van de wetswijzigingen worden in het volwassenenonderwijs nog altijd volwaardige taalinspecties uitgevoerd, conform de taalwet van 1963. Door wijzigingen in het personeel en in de organisatie van de dienst vonden er tijdens het schooljaar 2010-2011 geen taalinspecties plaats. In het huidige schooljaar werden er al 49 inspecties uitgevoerd, waarvan één in het Franstalige volwassenenonderwijs, onderwijs van sociale promotie. De taalinspecties die tot nog toe zijn uitgevoerd, hebben niet geleid tot een weigering van inschrijving door de taalinspectie.

De heer Bart Laeremans (VB). - Ik dank de minister voor het tamelijk volledige antwoord, maar ik blijf erbij dat het onmogelijk is met een ministerieel besluit de taalwet op te schorten. Dat zal met een wet moeten gebeuren en dan moet de minister de moed hebben om daarvoor naar het parlement te komen. Ik ben dus zeer benieuwd naar het ministerieel besluit. Zodra het klaar is, zou ik het ook graag ontvangen. Ik heb er nu al heel wat vragen en bedenkingen bij en vind dat de wet moet worden nageleefd zolang ze bestaat.

(Voorzitter: de heer Bert Anciaux.)