5-136COM

5-136COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 14 MAART 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Patrick De Groote aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «het derde en het vierde spoor tussen Brugge en Gent ter hoogte van Moerbrugge» (nr. 5-2019)

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Infrabel plant in het kader van de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent grote werken te Moerbrugge. Sommige van deze werken zijn al uitgesteld, bijvoorbeeld van februari-maart 2011 naar augustus 2012. Vermoedelijk worden ook die data niet gehaald.

Wat is de huidige stand van zaken betreffende de aanleg van het derde en vierde spoor; de geplande afbraak van de onteigende woningen; de afbraak en het verplaatsen van het stationsgebouw en de bouwaanvraag voor de vernieuwing van de brug in de Moerbruggestraat? Graag kreeg ik ook de vooropgestelde data voor de aanvang van deze afzonderlijke werken.

In afwachting van de begrotingscontrole van eind februari 2012 opteerde de regering voor het bevriezen van 400 miljoen euro, waarvan blijkbaar 100 miljoen euro van de investeringsdotatie van Infrabel. Indien de begrotingscontrole inderdaad beslist tot de besparing van deze 400 miljoen of misschien zelfs meer, zal dat aanleiding geven tot het uitstellen van bepaalde projecten of een herbekijken van de opportuniteit ervan.

Besparingsmaatregelen zijn evenwel liefst structureel, dus blijvend. Kan de minister een toelichting geven op de mogelijke impact van de begrotingscontrole van februari 2012 op het bovenstaande project?

De heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - Er kan momenteel geen precieze actualisering van de planning gemaakt worden. Er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen over het nieuwe meerjarenplan 2013-2025. Infrabel houdt alles in gereedheid en laat de procedurele stappen doorlopen om, zodra de beslissing genomen is, volgens een hernieuwde planning verdere werken op te starten.

Het dossier over de afbraak van de onteigende woningen werd op 25 januari 2012 aanbesteed en de goedkeuring van de gunning zit momenteel in de pijplijn. Zodra er een interne goedkeuring wordt gegeven, wordt contact opgenomen met de gekozen aannemer. De start van de afbraak van de onteigende woningen in de omgeving van het station van Oostkamp is gepland op het einde van april 2012.

De andere werken zullen pas in een latere fase starten, afhankelijk van de definitieve beslissing omtrent het meerjarenplan. Het bouwaanvraagdossier bevindt zich thans in een afwerkingsfase.

In de begrotingscontrole is overeengekomen dat de 400 miljoen euro kredieten voor de spoorwegsector, die tijdelijk bevroren werden, niet geschrapt worden. Die middelen komen dus weer vrij om de lopende projecten uit te voeren. Wegens de onzekere budgetvooruitzichten voor de periode na 2012, is Infrabel zeer voorzichtig en hanteert ze goedehuisvaderprincipes bij het lanceren van nieuwe deelopdrachten.