5-136COM

5-136COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 14 MAART 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «een reeks ontslagen bij Belgacom» (nr. 5-1954)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Recent publiceerden enkele media een lijst met topfunctionarissen van Belgacom die de voorbije jaren het bedrijf verlieten. Die reeks oogt indrukwekkend, met een hele reeks bekende en minder bekende figuren. Over die vertrekken kunnen verschillende hypothesen worden opgebouwd, gaande van het vermoeden van een slecht ondernemersklimaat dat topfunctionarissen tot ontslagname stimuleert tot het bewijs van een normaal en zelfs positief personeelsverloop in dit soort bedrijven. Ik weet niet welke van de twee mogelijkheden de realiteit weergeeft.

Hoe evalueert de minister de lange reeks ontslagen van Belgacom-topfunctionarissen in de voorbije jaren? Legt hij hierbij een causaal verband met een ondernemingsklimaat dat ontevredenheid creëert bij topfunctionarissen en dat hen stimuleert tot voortijdig ontslag? Of kan die gestage stroom worden beschouwd als een natuurlijke en zelfs positieve eigenschap van een dynamisch telecombedrijf? Op welke informatie, benchmarking of andere data baseert de minister zijn antwoord?

De heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - Belgacom blijft een aantrekkelijke onderneming op de arbeidsmarkt. Het ontvangt elk jaar gemiddeld 25 000 tot 30 000 cv's.

In 2011 heeft Belgacom ongeveer 900 mensen in dienst genomen, vooral operatoren voor de callcenters, verkoopmedewerkers, technici en ICT-specialisten. Onder hen waren veel pas afgestudeerde academici. Het aantal hogere kaderleden schommelt rond de 170, van wie gemiddeld 11% per jaar of 18,5 medewerkers het bedrijf verlaten. Deze cijfers liggen onder het gemiddelde van 19% in de privésector, zoals Securex vaststelt. De ontslagen van de topfunctionarissen vorig jaar maken geenszins deel uit van de `natuurlijke' rotatie van de onderneming. De specifieke omstandigheden van die ontslagen zijn ondertussen bekend. Ik vind het dan ook niet nodig om dieper in te gaan op individuele gevallen.

Belgacom is van 26 000 voltijdsequivalenten eind jaren 2000 geëvolueerd naar 16 070 eind 2011. Het aantal voltijdsequivalenten zal in de komende vijf jaar lichtjes dalen, onder meer omdat veel mensen vertrekken in het kader van het peterschapsprogramma en de natuurlijke afvloeiingen door het bereiken van de pensioenleeftijd. Net als bij de overheid zullen veel statutaire medewerkers de komende 5 tot 10 jaar met pensioen gaan.

In de laatste tevredenheidsenquête onder de medewerkers kwam onder meer tot uiting dat de topkaderleden een hoge betrokkenheid vertonen bij de uitoefening van hun functie.

Binnen de Belgacomorganisatie hebben het afgelopen jaar niet meer mensen het bedrijf verlaten dan in andere innoverende telecombedrijven. Tot slot beklemtoont Belgacom dat personeelsverloop gunstig is voor het aantrekken van nieuw talent om innovatief te blijven en om talent intern te promoveren.

Voormelde informatie is gebaseerd op cijfers van Belgacom.