5-136COM

5-136COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 14 MAART 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Huub Broers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «de erbarmelijke staat van de stoptrein Maastricht-Luik en het gebruik van die trein voor drugstrafiek» (nr. 5-1947)

De heer Huub Broers (N-VA). - Verscheidene gebruikers van de stoptrein Maastricht-Luik klagen over de slechte staat van de wagons en de ontoereikende bediening. De treinen zijn vuil en er heerst een sterk onveiligheidsgevoel onder de reizigers. De trein wordt dan ook frequent gebruikt door drugstoeristen. Mails met klachten hierover zouden, volgens enkele reizigers, systematisch onbeantwoord blijven. Ook zouden er op deze lijn verschillende tarieven worden gehanteerd. Eerder waren er ook al klachten over de taalkennis van de treinbestuurders op deze verbinding. Ik moet wel zeggen dat die klachten vooral uit Nederland komen en of ze terecht zijn, laat zelfs ik in het midden.

Volgens de NMBS is het materieel verouderd omdat de treinen geschikt moeten zijn voor beide netten, het Nederlandse en het Belgische. Beide landen hebben een verschillend spanningsveld en een verschillend veiligheidssysteem. Persoonlijk vind ik deze verklaring bijzonder zwak, ze lijkt op een capitulatie voor de situatie. De NMBS kan beter zoeken naar een constructieve oplossing, want momenteel laat ze haar reizigers dagelijks in de steek. In de vervoersvoorwaarden van de NMBS lezen we: `De vervoersovereenkomst verplicht de NMBS om reizigers vanaf de plaats van vertrek te vervoeren naar de plaats van bestemming.' Ik zou daaraan willen toevoegen: `De NMBS behandelt alle reizigers gelijkwaardig, conform de vervoersovereenkomst.' Systematisch aftandse treinstellen gebruiken op een bepaalde lijn is systematisch de reizigers van die verbinding discrimineren. Technische redenen kunnen deze situatie niet vergoelijken.

Welke maatregelingen kunnen worden genomen om de reiskwaliteit op de stoptrein Maastricht-Luik te verbeteren? Zijn er overlegmomenten gepland tussen de NMBS en de Nederlandse Spoorwegen over de technische aspecten van deze problematiek? Het kan mijns inziens niet dat er voor deze verbinding alleen maar oude modellen kunnen worden gebruikt.

Wat zal de minister doen aan het pertinente onveiligheidsgevoel bij de reizigers? Dan denk ik bijvoorbeeld aan het opvoeren van het aantal drugscontroles op deze lijn. Op 1 mei wordt trouwens de wietpas ingevoerd en dat zal het reizigersaantal nog doen stijgen. Hoe vaak vinden er nu controles plaats?

Hoe komt het dat klachten van reizigers over deze problematiek onbeantwoord blijven?

De heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - De kwaliteitsproblemen zijn bekend en op het ogenblik worden er oplossingen onderzocht en uitgewerkt.

Op de lijn Luik-Maastricht worden tweeledige motorstellen ingezet. Dat materieel is geschikt voor het Nederlandse net en maakt het ook mogelijk de samenstelling van de trein gemakkelijk aan de vraag aan te passen. De NMBS onderzoekt of het op langere termijn mogelijk is een ander type materieel op die lijn in te zetten, rekening houdend met de technische complexiteit van beide netten. Het moet immers voldoen aan de technische vereisten op het vlak van het treinverkeer en de veiligheid.

Vooral de problematiek van de onregelmatige reizigers blijkt een belangrijk element van het onveiligheidsgevoel te zijn. De situatie is momenteel onder controle en wordt permanent door Securail gemonitord. Tijdens de wekelijkse overlegvergaderingen tussen de uitvoerende regionale diensten, waaraan ook de spoorwegpolitie deelneemt, worden de operationele problemen besproken en worden indien nodig actieplannen uitgewerkt. In het district Sud-Est staat de problematiek van lijn 40 wekelijks op de agenda, zodat men snel tot actie kan overgaan.

De centrale klantendienst van de NMBS engageert zich om alle klantenreacties te beantwoorden. Door het succes van de compensatieregeling bij vertraging is het echter mogelijk dat dat antwoord even op zich laat wachten. Gemelde problemen worden ook gesignaleerd aan de betrokken diensten, zodat die ze kunnen oplossen.

De heer Huub Broers (N-VA). - De minister zal begrijpen dat mijn vraag voortkomt uit het feit dat veel dorpsgenoten van mij die trein nemen. Ik hoop dat de minister gelijk krijgt, dat op langere termijn ander materieel wordt ingezet en dat het overleg met de spoorwegpolitie tot meer veiligheid zal leiden.