5-132COM

5-132COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 13 MAART 2012 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de bijsturing van de wetgeving inzake de gemeentelijke administratieve sancties» (nr. 5-1884)

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Sinds bekend werd dat de regering een wetsontwerp wil indienen om de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) te hervormen en uit te breiden, is een maatschappelijk debat ontstaan.

Wie zijn de gesprekspartners bij het opstellen van het wetsontwerp? Met welke belangengroepen is de minister al aan tafel gaan zitten en met wie plant ze nog overleg?

In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van de bemiddelingsprocedure, zowel bij minderjarigen als bij meerderjarigen, en tot welke resultaten leidt die bemiddelingsprocedure?

Welke is de verhouding tussen de bemiddeling in het kader van de GAS en de geldboetes die als administratieve sanctie worden opgelegd? Beschikt de minister over indicaties of cijfers?

Wat is het aandeel van de minderjarigen in de GAS-statistieken?

Heeft de minister een duidelijk beeld van het profiel van de jongeren die via gemeentelijke administratieve sancties gestraft worden? Om welke jongeren gaat het, hebben ze een bepaalde achtergrond?

Welke door de GAS gesanctioneerde inbreuken worden het vaakst door minderjarigen gepleegd?

Acht u de geldboetes voor zowel minder- als meerderjarigen te laag en wat is volgens u het geschikte bedrag?

In de aanbevelingen tot verbetering van de GAS-wet pleit de VVSG voor het schrappen van de aanstellingsvoorwaarden voor sanctionerende ambtenaren en voor een duidelijke omschrijving van hun bevoegdheden. Wat zijn volgens u de knelpunten op dat vlak en hoe kunnen we die verbeteren?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Ik bereid het nieuwe wetsontwerp voor in overleg met de gemeenten en met de deskundigen inzake jeugdbescherming.

We zullen het debat hierover in deze commissie voeren; nu is het wat te vroeg. We zijn het op het ogenblik al eens over de verhoging van de bedragen, de verlaging van de leeftijd, de uitbreiding van de toepassing en over een betere definitie van de opdracht.

Na Pasen hoop ik het voorontwerp op de ministerraad te kunnen brengen en vervolgens bij het Parlement in te dienen. Ik volg uiteraard de principes die in het regeerakkoord zijn overeengekomen, maar vul ze ook aan met bepaalde voorstellen van de commissies van Kamer en Senaat.

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - De minister blijft heel erg algemeen. Ik begrijp wel dat we in de naaste toekomst de gelegenheid krijgen om hierover in de commissie uitgebreid van gedachten te wisselen. Hopelijk beschikt ze dan over cijfermateriaal.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Ik heb de commissie al cijfers bezorgd van het arrondissement Brussel. Het geheel van de cijfers moet weliswaar nog geanalyseerd worden.

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Vorige week heb ik minister Turtelboom hierover ondervraagd. De gemeenten Mechelen, Kortrijk en Gent passen in overleg met de parketten de GAS III-regeling al toe en schrijven gemeentelijke administratieve boetes uit voor feiten die tot nu toe strafrechtelijk werden vervolgd.

De voorzitter. - Brussel doet dat ook al!

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Het ligt in onze bedoeling om die lijst uit te breiden.

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Dat stelt me gerust.

We moeten verder kunnen gaan dan een verhoging van de geldboete. Ik pleit daarom voor een verbetering van de bemiddelingsprocedure en een verlaging van de leeftijd. De GAS-wetgeving biedt de gemeenten de mogelijkheid om kleine criminaliteit en vandalisme effectief te bestrijden.

De minister verklaart dat zij bereid is de inbreuken uit te breiden en zaken uit het Strafwetboek te halen, uiteraard in overleg met de parketten. Als dat tot een vermindering van de straffeloosheid leidt, kunnen we dat alleen maar toejuichen.

(De vergadering wordt gesloten om 12.05 uur.)