5-1539/1

5-1539/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

16 MAART 2012


Wetsvoorstel dat ertoe strekt de telefoontap uit te breiden tot de misdrijven bedoeld in artikel 8 van de wapenwet, die worden begaan met oorlogswapens

(Ingediend door de heer Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne)


TOELICHTING


Het meedogenloze bloedbad dat op dinsdag 13 december 2011 werd aangericht op het Sint-Lambertusplein te Luik, zal gegrift blijven in het geheugen van de Luikenaars, en van de gehele Belgische bevolking.

België dacht dat het immuun was voor dat soort slachtpartijen die zich vooral voordeden in de Verenigde Staten, waar de wapenhandel toleranter of zelfs helemaal vrij is.

Het oorlogstuig dat bij de dader van de feiten gevonden werd, is adembenemend. Hoe is het mogelijk dat iemand al die wapens kon kopen en openlijk bij zich houden, hoewel hij een veelpleger was ?

Een week na dit drama werden reeds lessen getrokken, werd gewezen op leemtes, werden oplossingen voorgesteld. Die oplossingen hebben betrekking op elk aspect van de strafprocedure : duur van de uitgesproken straf, voorwaardelijke invrijheidstelling, follow-up tijdens de voorwaardelijke invrijheidstelling. We beseffen dat de doorstroming van de informatie — als die er als is ! — tussen de verschillende actoren die instaan voor die follow-up (strafuitvoeringsrechtbank, justitiehuis, politie) moet worden verbeterd.

Een nulrisico bestaat niet, evenmin als een mirakeloplossing.

De indieners van het wetsvoorstel stellen voor de efficiëntie van het werk van de inspecteurs en de onderzoeksrechters te verbeteren, want ze zitten soms vast in hun onderzoeken, niettegenstaande sterke vermoedens van al dan niet illegale wapenhandel.

Die mannen en vrouwen op het terrein zouden graag een beroep doen op de telefoontap wanneer ze een illegale activiteit vermoeden.

Artikel 90ter, § 2, van het Wetboek van strafvordering geeft een limitatieve opsomming van de strafbare feiten waarvoor de telefoontap kan worden toegestaan door de onderzoeksrechter wanneer het onderzoek zulks vereist.

Jammer genoeg worden wapensmokkel of illegale wapenhandel als dusdanig niet beoogd, behalve

— indien de feiten zich voordoen in het kader van een criminele organisatie (artikelen 324bis en 324ter, van het Strafwetboek);

— wanneer het gaat om de invoer, de uitvoer of de doorvoer van wapens die speciaal bedoeld zijn voor militair gebruik of voor ordehandhaving (artikel 10 van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie).

De indieners van het voorstel stellen voor het beroep op telefoontap toe te staan wanneer iemand verdacht wordt van het vervaardigen, te koop stellen, verkopen, vervoeren of opslaan van de verboden wapens die bedoeld worden in artikel 3, § 1, 3º, van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.

Dat zijn in feite strafbare feiten die reeds bedoeld worden in artikel 8 van de wapenwet, die ook het herstellen, overdragen, voorhanden hebben of dragen van verboden wapens strafbaar stelt. Het vervaardigen, te koop stellen, verkopen, vervoeren of opslaan van verboden wapens valt onder de wapensmokkel of illegale wapenhandel. De dader van het bloedbad in Luik zou duidelijk onder het toepassingsgebied van deze definitie gevallen zijn.

De telefoontap zou overigens niet toegestaan worden voor alle verboden wapens — een begrip dat zowel op oorlogswapens slaat als op de eenvoudige wapenstok — maar uitsluitend op de wapens bedoeld in artikel 3, § 1, 3º, van de wapenwet, namelijk : « de wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, zoals automatische vuurwapens, lanceertoestellen, artilleriestukken, raketten, (...) bommen, torpedo's en granaten. »

Het zijn die wapens die op die zwarte 13 december tal van personen, onder wie drie kinderen, het leven gekost hebben. We moeten over de middelen kunnen beschikken om te voorkomen dat een dergelijke gruweldaad zich nog voordoet in België.

BESPREKING VAN DE ARTIKELEN

Artikel 1

Dit artikel vergt geen uitleg.

Artikel 2

Dit artikel breidt het toepassingsgebied van de telefoontap uit tot de strafbare feiten bedoeld in artikel 8 van de wapenwet, met uitzondering van die met betrekking tot het herstellen, overdragen, voorhanden hebben of dragen van verboden wapens.

De indieners menen immers dat deze laatste strafbare feiten niet onder de wapensmokkel of illegale wapenhandel vallen die we hier bedoelen.

Telefoontap zal overigens alleen toegestaan worden in geval van een vermoeden van wapensmokkel ofillegale wapenhandel bedoeld in artikel 3, § 1, 3º, van de wapenwet, namelijk wanneer het gaat om « wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, zoals automatische vuurwapens, lanceertoestellen, artilleriestukken, raketten, wapens die gebruik maken van andere vormen van straling dan die bedoeld onder het 1º, munitie die specifiek is ontworpen voor die wapens, bommen, torpedo's en granaten ».

Alain COURTOIS.
Christine DEFRAIGNE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 90ter, § 2, van het Wetboek van strafvordering, wordt het 21º, dat werd opgeheven door de wet van 5 augustus 2003, hersteld in de volgende lezing :

« 21º in artikel 8 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, met de wapens bedoeld in artikel 3, § 1, 3º, van dezelfde wet, met uitzondering van het herstellen, overdragen, voorhanden hebben of dragen van deze wapens. »

22 december 2011.

Alain COURTOIS.
Christine DEFRAIGNE.