5-868/2

5-868/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

13 MAART 2012


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW TEMMERMAN


I. INLEIDING

De commissie heeft dit wetsvoorstel besproken tijdens haar vergadering van 13 maart 2012.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR MEVROUW DE BETHUNE, AUTEUR VAN HET WETSVOORSTEL

Dit wetsvoorstel beoogt een evenwichtige deelname van mannen en vrouwen aan de raad van bestuur van Belgische Technische Coöperatie (BTC). Deze raad bestaat uit twaalf leden waaronder slechts twee vrouwen, ofwel 16 %. Om deze ondervertegenwoordiging in de toekomst bij te sturen, legt dit wetsvoorstel een verplichte aanwezigheid op van hoogstens twee derden bestuurders van hetzelfde geslacht.

Mevrouw de Bethune onderstreept dat zij niet voor een 50/50 genderverdeling pleit, maar wel voor de tweederderegel die verplicht is voor adviesorganen en die ook ingang heeft gevonden bij heel wat bestuursorganen van de overheid. De tweederderegel maakt vooruitgang mogelijk, maar biedt tegelijkertijd voldoende soepelheid. Daarenboven moet ons land het goede voorbeeld geven in haar streven naar een genderevenwicht in de Noord-Zuid verhoudingen.

Artikel 2 van het voorliggende wetsvoorstel strekt ertoe het artikel 22 van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de BTC aan te vullen met een bepaling inzake het beoogde genderquotum.

In artikel 3 wordt bepaald dat de wet in werking zal treden bij de eerstvolgende hernieuwing van de raad van bestuur van de BTC, wat zal plaats vinden in de loop van de maand maart 2012.

III. ALGEMENE BESPREKING

De heren Daems en De Groote verklaren geen voorstander te zijn van het opleggen van quota.

IV. STEMMINGEN

Artikel 1 wordt aangenomen met 8 stemmen bij 1 onthouding.

De artikelen 2 en 3 worden aangenomen met 5 stemmen tegen 1 stem bij 3 onthoudingen.

Het geheel van het wetsvoorstel wordt aangenomen met 5 stemmen tegen 1 stem bij 3 onthoudingen.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Marleen TEMMERMAN. Karl VANLOUWE.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het wetsvoorstel (zie stuk Senaat, nr. 5-868/1 - 2010/2011).