5-130COM

5-130COM

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

Handelingen

WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de Hongaarse grondwetswijzigingen met betrekking tot het huwelijk» (nr. 5-1813)

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - Sinds 1 juli 2009 kunnen personen van hetzelfde geslacht in Hongarije een geregistreerd partnerschap sluiten, dat hen bijna dezelfde rechten verleent als een heteroseksueel paar wat de juridische erkenning en bescherming betreft van de bijzondere band die ze delen. Een jaar geleden heeft de uiterst conservatieve regering echter enkele grondwetswijzigingen doorgevoerd waar ook op Europees niveau en in België ruimschoots aandacht aan is besteed. Mijn vraag gaat over een specifieke wijziging in de grondwet, namelijk de bepaling dat in de toekomst het huwelijk exclusief voorbehouden blijft aan verbintenis tussen een man en een vrouw. Met andere woorden, Hongarije trekt voor paren van hetzelfde geslacht de grens definitief bij geregistreerd partnerschap. Dat lijkt op het eerste gezicht niet zo erg: er zijn heel wat landen in de wereld waar partners van eenzelfde geslacht veel minder rechten hebben, maar de bezorgdheid leeft dat na deze grondwetswijziging ook de bestaande regelgeving inzake geregistreerd partnerschap zou worden teruggeschroefd. Die zorg werd geuit door mensenrechtenorganisaties en meer specifiek door de organisaties die de rechten van holebi's verdedigen.

Beschikt de minister via zijn diplomatieke vertegenwoordigers over aanwijzingen die deze vrees bevestigen?

Is de minister bereid om zowel in bilateraal overleg met zijn Hongaarse collega's als op het Europese forum zijn bekommernis over die evolutie te uiten?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - Voorlopig zijn er in de praktijk geen aanwijzingen voor een minder tolerante houding van de Hongaarse overheid met betrekking tot de rechten van holebi's.

De grondwettelijke verankering van het huwelijk tussen man en vrouw is inderdaad nieuw in Hongarije en werd ook opgenomen in de uitvoeringswet inzake de bescherming van de familie.

Er is geen informatie waaruit blijkt dat de Hongaarse regering bijkomende concrete initiatieven wenst te nemen op dit terrein. Waarnemers gaan ervan uit dat de grondwettelijke verankering van het huwelijk tussen man en vrouw op wettelijk vlak het eindpunt zou kunnen zijn. Op die manier wordt immers de invoering van het homohuwelijk via een gewone wet onmogelijk gemaakt.

Volgens de beschikbare informatie zullen geregistreerde partnerschappen niet beïnvloed worden door de nieuwe grondwettelijke bepaling.

Ik ga ervan uit de Hongaarse autoriteiten zich bewust zijn van hun verplichtingen betreffende de eerbied en de bescherming van de rechten van minderheden.

Voorlopig lijkt er geen aanleiding te zijn om deze kwestie bij de Hongaarse regering aan te kaarten. Er zijn immers, voor zover mij bekend, geen aanwijzingen voor een volgehouden en systematische praktijk van concrete discriminatie van holebi's in Hongarije.

Daarnaast wijs ik op het onderzoek dat de Europese Commissie naar aanleiding van de nieuwe Hongaarse grondwet en de bijbehorende uitvoeringswetten heeft ingesteld. De Europese Commissie heeft in dat verband diverse opmerkingen en aanbevelingen aan de Hongaarse autoriteiten overgemaakt. Die hadden echter geen betrekking op de definitie van het huwelijk in de grondwet.

Uiteraard zullen mijn diensten de situatie van de holebi's, waar ook ter wereld, blijven volgen.

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - Ik kan alleen maar hopen dat de rechten van holebi's in Hongarije er inderdaad niet op achteruit zullen gaan. Ik ben minder optimistisch dan de minister lijkt te zijn. Het is onze taak om de informatie die we krijgen aan de realiteit te toetsen.