5-129COM

5-129COM

Commission de la Justice

Annales

MARDI 28 FÉVRIER 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la ministre de la Justice sur «les suites de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la politique d'internement» (no 5-1803)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Het Europees Hof van de rechten van de mens heeft België op dinsdag 6 december 2011 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de ouders van een jonge geïnterneerde die zichzelf van het leven benam in de gevangenis van Gent. Het EHRM oordeelde dat de Belgische staat verantwoordelijk is voor de dood van deze jongeman omdat hij als geïnterneerde in een gewone gevangenis werd opgesloten en niet de therapeutische behandeling kreeg waar hij nood aan had en waartoe hij zelfs veroordeeld was met het oog op de re-integratie in de samenleving.

Dit arrest legt de vinger op de wonde plek. Het is niet de eerste keer en wellicht ook niet de laatste keer dat België internationaal op de vingers getikt wordt voor zijn non-beleid ten aanzien van geïnterneerden. De Belgische staat heeft 3 maanden tijd om in beroep te gaan. Vanuit verschillende hoeken wordt er evenwel een zekere morele en zelfs precedentwaarde toegeschreven aan dit arrest.

Zal de Belgische staat zich neerleggen bij dit arrest of in beroep gaan? Zo men overweegt in beroep te gaan, op basis van welke argumenten? Welke gevolgen zal dit arrest hebben voor het gevoerde beleid ter zake? Werden er reeds nieuwe rechtszaken tegen de Belgische staat ingeleid bij het Belgisch gerecht op basis van het arrest van het EHRM van 6 december?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft in zijn kamerarrest van 6 december 2011 in de zaak De Donder en De Clippel tegen België besloten dat met betrekking tot het overlijden van Tom De Clippel artikel 2 van het Verdrag over het recht op leven werd geschonden, maar dat er geen schending was met betrekking tot de effectiviteit van het onderzoek. Het Hof heeft eveneens besloten dat artikel 5, §1, over het recht op vrijheid en veiligheid van het Verdrag werd geschonden.

Zoals aangegeven dient België binnen drie maanden te beslissen of er een verzoek tot behandeling door de Grote Kamer wenselijk is of niet. Het gaat niet om een beroep in de strikte zin, aangezien de procedure voor de Grote Kamer enkel mogelijk is voor eventuele problemen die een arrest oplevert met betrekking tot rechtspunten.

Ik heb besloten dat het niet opportuun is een verwijzing naar de Grote Kamer te vragen. Dit betekent dat er, conform de gebruikelijke procedures en onder toezicht van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, zal worden overgegaan tot de tenuitvoerlegging van het arrest. In dat opzicht herinner ik eraan dat het masterplan, dat is goedgekeurd en dat nu wordt uitgevoerd, beoogt de huisvestingscapaciteit voor de geïnterneerden te verhogen. Er is voorzien in de bouw van twee forensische psychiatrische centra, één in Gent en één in Antwerpen, met respectievelijk 272 en 180 plaatsen.

De bouw van het centrum in Gent is gestart op 13 oktober 2011. Het einde van de werkzaamheden is gepland voor 2013. Wat de instelling te Antwerpen betreft, is thans de procedure voor het verkrijgen van een bouwvergunning aan de gang, het einde van de werkzaamheden is gepland voor 2014.

Mijn diensten hebben geen kennis van nieuwe rechtszaken die voor de Belgische rechtbanken zouden ingeleid zijn op grond van het arrest van het EHRM.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik dank de minister voor het duidelijke antwoord. Ik neem aan dat ze in het Comité van Ministers het arrest mee ten uitvoer zal leggen. In België sleept dit al zeer lang aan.

Ik ben op de hoogte van de bouw van de twee nieuwe forensische psychiatrische centra in Gent en Antwerpen, maar ik ben onlangs in Gent gaan kijken en heb gezien dat daar nog heel veel werk aan de winkel is. Bovendien blijft de vraag wie het centrum zal uitbaten. Als ik het goed begrepen heb, zou de minister van Justitie de exploitatie uitbesteden aan private partners.

Hetzelfde geldt voor Antwerpen, waar de bouwvergunning nog moet verkregen worden. Ik hoop dat die werkzaamheden tijdig kunnen afgerond worden. Het is tot nu toe al een hele lijdensweg geweest.

Ten slotte is er ook nog geen antwoord op de vraag welke behandeling daar zal gegeven worden, maar dat is stof voor een volgende vraag.