5-124COM

5-124COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 15 FÉVRIER 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Martine Taelman au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au développement sur «l'électrification de la voie ferrée Herentals-Mol» (no 5-1823)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - De elektrificatie van de spoorlijn Herentals-Mol is in de regio een heel oud zeer. De non-elektrificatie heeft tot gevolg dat oud, en soms defect dieselmaterieel wordt ingezet, wat voor de reizigers heel wat problemen met zich meebrengt. Gelukkig werd op een bepaald ogenblik beslist voortgang te maken met de elektrificatie van de lijn en werd overgegaan tot gunning. Op 1 december heb ik over dit dossier in de plenaire vergadering een mondelinge vraag gesteld aan uw voorgangster, mevrouw Vervotte. Zij verzekerde mij toen dat de elektrificatie van de spoorlijn Herentals-Mol zou worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk was gepland en ze voegde eraan toe dat op 13 oktober de raad van bestuur van Infrabel beslist had over te gaan tot de gunning van de werkzaamheden aan een aannemer, volgens de vooropgestelde planning van 2012 tot 2014.

Intussen is echter bekend geraakt dat Infrabel de brief om de gunning toe te wijzen nooit heeft verstuurd. Ondanks de herhaalde beloften en engagementen om de elektrificatie van deze spoorlijn prioritair te behandelen, wordt op dit ogenblik niets gedaan. Dit is een slag in het gezicht van de Kempense treinreizigers.

Waarom heeft de directie van Infrabel de brief om de gunning toe te wijzen niet verstuurd? Ik kan mij indenken dat het om een gebrek aan financiële middelen gaat en daar heb ik alle begrip voor. Toch vind ik dit een mager excuus, na de herhaalde beloften. Werden de toenmalige minister, de raad van bestuur en de exploitant van de NMBS van deze beslissing op de hoogte gebracht?

Voor welk bedrag werden de werken op 13 oktober door de raad van bestuur gegund? Paste dit bedrag in de vooropgestelde raming?

Van welke timing wordt nu uitgegaan om het traject alsnog te elektrificeren?

In deze gunning was ook de elektrificatie opgenomen van een wissel tussen Kruisberg en Herentals, een stukje van tien meter dat op zich niet veel middelen vergt, maar enorme problemen zou veroorzaken in het station van Herentals indien het niet wordt gerealiseerd. Is deze elektrificatie nu ook uitgesteld?

De voorzitter. - De Kempen zijn niet beperkt tot aan de provinciegrens, en deze elektrificatie heeft alleen nut als ze wordt doorgetrokken tot Neerpelt. Ik weet niet of dit werk opgenomen is in de planning. Ik heb vandaag gelezen dat er ook vanuit Nederland belangstelling is om de lijn Neerpelt door te trekken tot Weert, maar dat de NMBS weigert deze grensoverschrijding te realiseren. Het zou interessant zijn om ook daar een antwoord op te krijgen. De goederenlijn loopt al door, maar de lijn voor het reizigersvervoer niet. Waarom zouden we niet ingaan op die vraag?

De heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - De raad van bestuur van Infrabel heeft op 13 oktober 2011 ingestemd met de gunning van de elektrificatiewerken van de spoorlijn Herentals-Mol. De realisatie was gepland voor de periode 2012-2014. Het gaat om een investering van ongeveer 8 miljoen euro.

Wegens de onzekere budgetvooruitzichten voor de komende periode wacht Infrabel voorzichtigheidshalve met de definitieve gunning aan de aannemer. Aangezien dit elektrificatieproject over de jaren 2013 en 2014 loopt en er op dit ogenblik geen budgettaire duidelijkheid over bestaat, zou het niet getuigen van efficiënt corporate governance van Infrabel om dit project nu aan te vatten zonder te weten of er voor die twee jaren een budget beschikbaar is.

De definitieve gunning werd nog niet verleend aan de aannemer, wat betekent dat er geen schadevergoedingen moeten worden betaald.

Dit project voor het strategisch knooppunt Herentals blijft een prioriteit voor Infrabel.

Infrabel heeft uiteraard oog voor de belangrijke positie van Herentals binnen het Belgische spoornet en de klantgerichte dienstverlening voor de Kempense reiziger. Uitstel is geen afstel en het is niet de bedoeling dit project op de lange baan te schuiven. Ik blijf in contact met Infrabel om na te gaan hoe we deze zaak budgettair kunnen oplossen. Zodra de NMBS officieel van Infrabel verneemt dat de elektrificatiewerken tussen Herentals en Mol voor lange tijd zouden worden uitgesteld, - wat ik niet hoop - zullen de nodige maatregelen getroffen worden om de dienstregeling van vóór 12 december 2011 opnieuw in te voeren.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik sluit mij aan bij de opmerkingen van de heer Anciaux, hoewel dit geen antwoord is van de NMBS, maar van Infrabel. Ik wil niet zo ver gaan als de heer Anciaux in zijn laatste opmerking, maar dit dossier toont toch aan dat u als minister duidelijk meer toezicht moet houden op de NMBS. Ik kreeg immers geen antwoord op de vraag of u op de hoogte was van het feit dat de gunning niet was verleend, wat ik veelzeggend vind. In uw plaats zou ik dit niet appreciëren.

U hebt evenmin een antwoord gegeven op mijn vraag of de gunning, ten bedrage van 8 miljoen euro, in de vooropgestelde raming past. Ik dacht dat het om een vergunning van 12 miljoen ging. In dat geval is de 8 miljoen lager dan gepland en denk ik dat die uitgave mogelijk is.

Ik zou de minister willen vragen prioriteit te geven aan deze projecten, en zeker aan de kruising.