5-49

5-49

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 MAART 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «het actieplan tegen de illegale wapenhandel» (nr. 5-441)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De regering is me voor. De regering heeft zich met volle kracht achter een actieplan geschaard om de wapenhandel en het wapenbezit sterk aan banden te leggen. Dat is bijzonder belangrijk. Een van de doelstellingen die ik me in deze legislatuur had gesteld is daarmee verwezenlijkt!

Ik zou graag wat uitleg over het actieplan krijgen. Ik hoop dat het een alomvattend plan is dat de trafiek aanpakt, dat het bezit van wapens aanpakt, dat gericht is op een betere communicatie tussen politie en justitie inzake recidive en inzake vergunningen die door de gouverneurs worden afgeleverd. Ik hoop dat de regering ook de durf heeft om de vrij verkrijgbare wapens te verbieden. De vrij verkrijgbare wapens vormen zogezegd geen gevaar omdat het oude wapens zijn, waarvoor geen munitie meer bestaat. Ik weet dat het voor verzamelaars niet leuk is als die uitzonderingslijst verdwijnt, maar er zijn te veel misbruiken geweest in het verleden: eens een wapen als oud werd bestempeld en vrij verkrijgbaar werd, werd er opnieuw munitie voor gemaakt.

Er hebben zich daardoor vele dramatische situaties voorgedaan: ik verwijs naar het recente drama in Luik, maar evengoed naar heel wat andere drama's, bijvoorbeeld de gezinsdrama's die voortvloeien uit het vrij verkrijgen van wapens, zij het met restricties. In al die situaties konden wapens toch te gemakkelijk worden misbruikt. Ik hoop dat deze regering erin slaagt de wapentrafiek en het wapenbezit fors aan banden te leggen. De minister heeft eind december beloofd die doelstelling waar te maken tegen eind januari. We zijn de eerste dag van maart. Ik gun de minister een maand uitstel, maar reken er wel op dat ze nu een ernstig plan heeft.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Het actieplan tegen de illegale wapenhandel werd vanochtend inderdaad goedgekeurd op de ministerraad en bevat uiteenlopende maatregelen.

De strijd tegen de illegale vuurwapenhandel is opgenomen als prioriteit in het nationale veiligheidsplan 2012-2015. Dat was in het vorige veiligheidsplan niet het geval. Doordat het een prioriteit is, kan de politiecapaciteit in de juiste richting worden georiënteerd.

Een eerste belangrijke speerpunt van het actieplan is het schrappen van de lijst met vrij te verkrijgen wapens. De wapenwet in België is streng, vergelijkbaar met de wapenwetten in andere landen, maar in tegenstelling tot andere landen bestaat er in België een lijst van vrij te verkrijgen wapens. Dat zijn antieke wapens waarvoor geen munitie meer bestaat. Echter, wanneer de producenten vaststellen dat die wapens opnieuw op de markt komen, wordt er vaak na enkele jaren weer munitie voor geproduceerd.

Op die manier werd de strenge filosofie van de wapenwet, namelijk dat wie een vergunning heeft een wapen mocht hebben, ondermijnd. Die lijst van 300 wapens bestaat dus sedert vanmorgen niet meer. De maatregel zal dan ook meteen een einde maken aan de misbruiken die vaak worden vastgesteld op wapenbeurzen, al jarenlang een doorn in het oog van de politie. Twee types van de wapens op die lijst kwamen immers vaak in het criminele circuit terecht. Ze doken ook op in het drama in Luik, maar ook bij hold-ups.

Ten tweede willen we kijken op welke manier de bijzondere opsporingsmethoden kunnen worden uitgebreid om nog beter te kunnen strijden tegen illegale zware wapens. We willen eerst een analyse maken van wat er op het moment mogelijk is. Met de zogenaamde BOM-wet moeten we voorzichtig omspringen. Nu kunnen die methoden al gebruikt worden inzake internationale handel en bendes. Er zal worden gekeken of er nood is aan meer slagkracht wat dat betreft.

Ten slotte zal er een nieuw comité tot coördinatie voor de strijd tegen vuurwapenzwendel worden opgericht, waar alle overheden van alle niveaus die betrokken zijn bij de toepassing van en het toezicht op de naleving van de wapenwetgeving, elkaar zullen treffen voor de uitwisseling van informatie.

Daarnaast komt er ook een definitie van wat een veelpleger is, omdat in de kern van criminaliteit veelplegers opduiken die de ene keer verwikkeld zijn in drugszaken en vervolgens in wapenzaken en dan in illegale handel of mensensmokkel enzovoort. Eens die definitie bestaat, is het de bedoeling de databank van de gevangenis te koppelen aan de databank van de politie zodat preventief kan worden opgevolgd.

De beslissing van vandaag is zeer belangrijk in de strijd tegen de illegale circuits. Wie een van de wapens van de lijst wil aanschaffen kan dat nog altijd via het verkrijgen van een wapenvergunning. Bonafide mensen zullen dus geen last hebben van het schrappen van de lijst, malafide mensen wel en dat is de bedoeling.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - In de politiek is het niet elke dag feest is, maar vandaag is het dat wel. Ik ben vandaag zeer gelukkig en ik dank de minister en de regering met de belangrijke stap in het terugdringen van de wapenhandel en het wapenbezit. Ik ben ervan overtuigd dat daarmee mensenlevens kunnen worden gered. Dat is een goede zaak. Ik blijf het verder opvolgen.