5-1515/1

5-1515/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

2 MAART 2012


Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, wat de oprichting van een nationaal register van de rechterlijke beslissingen betreft

(Ingediend door de dames Zakia Khattabi c.s.)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel vormt een aanvulling op wetsvoorstel 53-491/1, dat betrekking heeft op de inkomens-drempels voor de onderhoudsgerechtigden.

Het brengt ook wijzigingen aan in het Wetboek van strafvordering en in de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, met als doel de dienstverlening te verbeteren voor de burgers die er het meest behoefte aan hebben. Dit wetsvoorstel beoogt de oprichting van een nationaal register van rechterlijke beslissingen en authentieke akten inzake onderhoudsgeld.

Oorspronkelijk werd de DAVO opgericht met een tweevoudig doel. Het eerste is armoedebestrijding, door voorschotten op onderhoudsgeld te betalen als de schuldenaar zijn verplichtingen inzake de betaling van alimentatievorderingen voor de opvoeding van de kinderen niet nakomt. Het tweede doel is de invordering van dat onderhoudsgeld, met toepassing van de rechterlijke beslissingen.

De evaluatiecommissie van de DAVO beveelt in haar evaluatieverslag 2010 opnieuw de oprichting aan van een « nationaal register van rechterlijke beslissingen en authentieke akten inzake onderhoudsgeld ». Een dergelijk register is nodig met het oog op administratieve vereenvoudiging en een uniformisering van de werkmethoden bij het samenstellen en de afhandeling van de door de DAVO behandelde dossiers.

Mocht de DAVO, via de automatische en rechtstreekse toezending door de griffies van de rechterlijke beslissingen of authentieke akten inzake onderhoudsgeld op de hoogte worden gebracht, dan zouden de samenstelling van het dossier over de in gebreke blijvende onderhoudsplichtigen, alsook de afhandeling van die dossiers veel makkelijker verlopen.

Niet onbelangrijk is ook dat de oprichting van dat register het mogelijk zou maken de invorderingstermijnen te verkorten, aangezien het dossier sneller zou zijn samengesteld. De DAVO zal zijn taak als overheidsdienst tot uitvoering van rechterlijke beslissingen en tot armoedebestrijding dan nog beter vervullen.

Tot slot zal een dergelijk register toegang verlenen tot de volgende gegevens : de naam van de rechtbank, de namen van de partijen en het onderwerp van het arrest. Vervolgens zal de DAVO-ambtenaar de griffie kunnen verzoeken hem de beslissing toe te sturen die hem aanbelangt in het kader van het dossier waarvoor zijn optreden vereist is.

Dankzij dit register zal de in artikel 1322, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek (1) bedoelde commissie haar taak kunnen vervullen en in staat zijn na te gaan of het al dan niet nodig is één enkele berekeningsmethode voor de alimentatievorderingen op te leggen op grond van paragraaf 3 van datzelfde artikel.

Die verschillende terkennisbrengingen van akten zullen vanzelfsprekend aanmerkelijk worden vergemakkelijkt door de instelling van de familie- en jeugdrechtbank, die alle bevoegdheden in familiezaken zal centraliseren.

TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN

HOOFDSTUK 2

Artikel 2

Er moet een permanent instrument in het leven worden geroepen dat de DAVO in staat stelt rechtstreeks toegang te hebben tot de gegevens en referenties van de vonnissen en overeenkomsten in verband met de bedragen van de alimentatievorderingen, zodat de dienst de taken kan uitvoeren waarmee hij met toepassing van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën is belast.

Dat die gegevens moeilijk toegankelijk zijn, wordt elk jaar opnieuw benadrukt in de jaarlijkse evaluatieverslagen van de DAVO.

De Koning bepaalt de nadere regels voor de verzameling van de gegevens en welke gegevens direct en zonder machtiging toegankelijk zijn voor de DAVO. De gegevens die toegankelijk zouden worden gemaakt zijn : de naam van de rechtbank, de namen van de partijen en het onderwerp van het arrest. De DAVO-ambtenaar kan vervolgens de griffie verzoeken hem de beslissing toe te sturen die hem aanbelangt in het raam van het dossier waarvoor zijn optreden vereist is.

Een dergelijke regeling bestaat onder meer in de wet van 29 mei 2000 (2) .

Artikel 3

Met de uitbouw van een digitale databank inzake de vonnissen en overeenkomsten in verband met de bedragen van de alimentatievorderingen kunnen de statistieken worden aangelegd die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de wet van 19 maart 2010 tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen.

HOOFDSTUK 3

Artikel 4

Dankzij de toegang tot de gegevens inzake de vonnissen en overeenkomsten in verband met de bedragen van de alimentatievorderingen zal de DAVO-ambtenaar vervolgens de griffie kunnen verzoeken hem de beslissing toe te sturen die hem aanbelangt in het kader van het dossier waarvoor zijn optreden vereist is, met toepassing van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën.

Aldus zal DAVO bij machte zijn de eventuele tekortkomingen weg te werken die ontstaan doordat een aanvrager nalaat de uitvoerbare bescheiden te bezorgen die onontbeerlijk zijn voor de invordering van de alimentatievorderingen. Het gebrek aan een vlotte toegang tot die gegevens wordt elk jaar beklemtoond in de evaluatieverslagen van de DAVO.

Zakia KHATTABI.
Mieke VOGELS.
Freya PIRYNS.

WETSVOORSTEL


HOOFDSTUK 1

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2

Wijzigingen aan het Wetboek van strafvordering

Art. 2

In titel VII, hoofdstuk I, van het Wetboek van strafvordering wordt een artikel 602/1 ingevoegd, luidende :

« Art. 602/1. Bij de federale overheidsdienst Justitie wordt een elektronische databank opgericht die de gegevens bevat in verband met de rechterlijke beslissingen inzake onderhoudsuitkeringen.

Tot die gegevens wordt zonder voorafgaande machtiging toegang verleend aan de Dienst voor alimentatievorderingen opgericht bij de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, in het raam van zijn wettelijke of reglementaire taken en verplichtingen.

De Koning bepaalt de nadere werkingsregels van dat elektronisch register. »

Art. 3

In hetzelfde hoofdstuk van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 602/2 ingevoegd, luidende :

« Art. 602/2. De gegevens over de rechterlijke beslissingen inzake onderhoudsuitkeringen worden in beknopte en anonieme vorm meegedeeld aan de Commissie bedoeld in artikel 1322 van het Gerechtelijk Wetboek, ter uitvoering van haar wettelijke taken.

De Koning bepaalt de nadere regels van die mededeling. »

HOOFDSTUK 3

Wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën

Art. 4

Artikel 22 van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wordt aangevuld met een derde lid, luidende :

« De Dienst voor alimentatievorderingen kan voor rekening en uit naam van de onderhoudsgerechtigde, bij de griffies van de rechtbanken een afschrift vragen en krijgen van de rechterlijke beslissingen en de uitvoerbare akten die hij nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken. »

17 februari 2012.

Zakia KHATTABI.
Mieke VOGELS.
Freya PIRYNS.

(1) Zoals het werd vervangen bij de wet van 19 maart 2010 tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen.

(2) Wet van 29 mei 2000 tot oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.