5-48

5-48

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 16 FÉVRIER 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Guido De Padt à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «le contrôle de la vitesse et les radars automatiques» (no 5-426)

De heer Guido De Padt (Open Vld). - De Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid heeft op 11 mei 2011 nog eens de doelstellingen herhaald om het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen te doen dalen tot 630 in 2015 en 420 in 2020. Snelheidshandhaving blijft een van de belangrijkste acties om die doelstelling te bereiken. Aan de verschillende componenten van de geïntegreerde politie werden eerder al streefcijfers voor snelheidscontroles voorgesteld. Het is dus van belang om tussentijds over correcte cijfers van de metingen te beschikken.

Ik heb vernomen dat er momenteel twee soorten onbemande snelheidscamera's in gebruik zijn. Zo zijn er enerzijds de snelheidscamera's die stoppen met het tellen van voertuigen zodra de filmrol met overtreders vol is. Anderzijds zijn er snelheidscamera's die niet stoppen met tellen wanneer de filmrol vol is. Dat betekent dat de niet-gecontroleerde voertuigen worden meegeteld als gecontroleerde voertuigen. Mijn vrees is dat in de officiële cijfers over het aantal gecontroleerde voertuigen op snelheid hier geen rekening mee wordt gehouden.

Kan de minister bevestigen dat dit onderscheid tussen camera's bestaat?

Wordt voor het officiële cijfer van het aantal gecontroleerde voertuigen op snelheid rekening gehouden met de mogelijke discrepantie tussen voorbijrijdende voertuigen en effectief gecontroleerde voertuigen?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - De twee types van camera's die momenteel worden gebruikt, registreren het aantal voorbijrijdende voertuigen. Als de filmrol van een analoge camera vol is, blijft het toestel dus wel de voorbijrijdende voertuigen registreren, maar niet de inbreuken. Bovendien worden de camera's door de betrokken politiediensten permanent gevolgd, waardoor de oude filmrol zeer snel door een nieuwe wordt vervangen. De bestuurders weten ook niet of een snelheidscamera al dan niet in werking is. Hierdoor is de subjectieve pakkans permanent aanwezig.

Ten slotte kan ik bevestigen dat alle nieuw aangekochte snelheidscamera's digitaal, dus zonder filmrol, werken.

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Ik dank de minister voor haar antwoord, maar daarin worden de cijfers wel vertekend en mooier voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Wanneer er op 100 gecontroleerde voertuigen 20 worden geverbaliseerd, zijn er 20% overtredingen. Wanneer bij die 100 gecontroleerde voertuigen ook de 100 geregistreerde, maar niet gecontroleerde voertuigen worden bijgeteld, geeft dat slechts 10% overtredingen. Dat vertekent dus het percentage geverbaliseerde voertuigen en maakt het mooier dan het is. Wanneer de filmrol op is, maar de voertuigen die voorbij de camera blijven passeren, nog altijd worden meegeteld voor het totaal aantal zogezegd gecontroleerde voertuigen, dan krijgen we geen correcte verkeersveiligheidscijfers.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Dat is waar, maar de vertekening is zeer beperkt. De vervanging van de filmrol gaat zeer snel. Het verschil blijft daardoor klein en in de toekomst hebben we dat probleem niet meer, dankzij de digitale camera.

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Ik ben ook voorzitter van een politiezone en ik kan u zeggen dat de politie bij analoge camera's niet altijd weet wanneer de filmrol vol is. Het kan uren of dagen duren voordat de filmrol wordt vervangen, terwijl er intussen wel duizenden auto's passeren en niet gecontroleerd, maar wel geregistreerd worden en dus meetellen voor het totaalcijfer. Dat betekent dat de cijfers rooskleuriger uitvallen dan ze in werkelijkheid zijn.