5-1471/2

5-1471/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

7 FEBRUARI 2012


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen teneinde de dotaties voor de politieke partijen voor de begrotingsjaren 2012 en 2013 te bevriezen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER COURTOIS


I. INLEIDING

Dit wetsontwerp valt onder de verplicht bicamerale procedure en is oorspronkelijk in de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend als een wetsvoorstel van de heer Raf Terwingen c.s. op 1 februari 2012 (stuk Kamer, nr. 53-2019/1).

Het werd op 2 februari 2012 in de Kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen met 134 stemmen tegen een stem, en diezelfde dag aan de Senaat overgezonden.

De commissie heeft het wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 7 februari 2012.

Gezien de huidige budgetaire moeilijkheden en de door de Europese Commissie opgelegde overgangsmaatregelen beoogt het wetsontwerp een bevriezing van de dotaties voor de politieke partijen voor de begrotingsjaren 2012 en 2013.

II. STEMMINGEN

De artikelen 1 tot en met 3, evenals het geheel van het ontwerp worden zonder bespreking aangenomen door de 14 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag in de plenaire vergadering.

De rapporteur, De voorzitter,
Alain COURTOIS. Philippe MOUREAUX.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (stuk Kamer, nr. 53 - 2019/003).