5-111COM

5-111COM

Commission de la Justice

Annales

MERCREDI 11 JANVIER 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la ministre de la Justice sur «le suivi du dossier de la Sabena» (no 5-1613)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - In september kwam het juridische dossier van Sabena weer volop in de media door het feit dat de Brusselse raadkamer negen personen en ondernemingen voor de correctionele rechtbank wilde brengen.

Bij het opzoeken van achtergrondinformatie stootte ik op een ander aspect van het Sabenadossier. Ongeveer twee jaar geleden verscheen in de krant De Standaard dat onderzoeksrechter Patrick Van Aelst van het Brussels gerecht een onderzoek naar mogelijke valsheid in geschrifte in het Sabenadossier moest overdoen. Curator Christian Van Buggenhout meende toen dat de Belgische Staat onterecht 10 miljoen euro opeiste uit het passief van Sabena en daarbij steunde op een valse brief van het Fonds Sluiting Ondernemingen.

Ik heb over deze zaak niet onmiddellijk meer informatie teruggevonden. Daarom had ik graag van de minister vernomen wat de huidige stand van zaken is.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Ik heb navraag gedaan via het College van procureurs-generaal, maar het blijkt niet mogelijk te zijn om verdere informatie te geven over de specifieke vraag.

Voor de verantwoordelijken van het faillissement in het Sabenadossier kan het volgende worden gemeld. De procureur des Konings heeft bij de raadkamer van Brussel voor een aantal beklaagden een verwijzing naar de correctionele rechtbank gevorderd. Voor anderen heeft hij een buitenvervolgstelling gevraagd. De raadkamer heeft op 10 november 2011 een beschikking uitgesproken waarin verschillende beklaagden zijn verwezen naar een kamer met drie rechters van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. De raadkamer heeft ook vastgesteld dat voor sommige beklaagden de strafvordering is uitgedoofd door ofwel een overlijden ofwel een verjaring. Er is door de burgerlijke partijen en sommige beklaagden tegen deze beschikkingen beroep aangetekend. Het dossier zal worden voorgelegd aan de kamer van inbeschuldigingstelling van Brussel. Die na zal onderzoek uitspraak doen over de aangehaalde middelen.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Eigenlijk ging mijn vraag over het feit of het onderzoek rond valsheid in geschrifte moest worden overgedaan. Hierover kreeg ik geen uitleg.

De voorzitter. - De minister zal zich hierover informeren.