5-111COM

5-111COM

Commission de la Justice

Annales

MERCREDI 11 JANVIER 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Patrick De Groote à la ministre de la Justice sur «l'exécution de la directive européenne relative aux armes» (no 5-1728)

De heer Patrick De Groote (N-VA). - De Europese richtlijn 2008/51/EG tot wijziging van de wapenrichtlijn 91/477/EEG werd grotendeels omgezet in het Belgisch recht door enerzijds de oudere wapenwet van 8 juni 2006, gewijzigd bij wet van 25 juli 2008, en anderzijds door het koninklijk besluit van 10 oktober 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet en het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen.

Het advies van de Raad van State bij voornoemd koninklijk besluit van 10 oktober 2010 luidt evenwel dat voor de volledige omzetting op het federaal niveau vanuit de motivatie om rechtszekerheid te bieden er onder meer nog een wetswijziging ontbreekt van de wet van 24 mei 1888 op de proefbank voor vuurwapens - ofwel van de wapenwet -, die het principe van de markering van munitie inschrijft.

Het verslag aan de koning bij voornoemd koninklijk besluit van 10 oktober 2010 stelt dat een herziening van de wet van 24 mei 1888 op de proefbank voor vuurwapens in volle voorbereiding is.

1) Zal de nieuwe minister het ontwerp van wetswijziging met betrekking tot de proefbank overnemen van haar oud-collega of wil de minister een eigen ontwerp indienen?

2) Zijn er buiten de verplichte markering van munitie andere elementen uit de wet van 24 mei 1888 die voor wijziging in aanmerking komen?

3) Wordt door de Belgische munitiebedrijven reeds een markering op de munitie aangebracht, zoals wordt verplicht door de Europese wapenrichtlijn?

4) Kunnen de Belgische douane en/of andere diensten wettelijk een importverbod opleggen op munitie zonder markering? Zo ja, gebeurt dat? Zo neen, wanneer hoopt men over te gaan tot de volledige uitvoering van de Europese wapenrichtlijn?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - De eerste verantwoordelijke voor de wetgeving over de proefbank voor vuurwapens is mijn collega bevoegd voor economie. De wet van 1888 handelt in de eerste plaats over de oorspronkelijke taak van de proefbank, namelijk de kwaliteitscontrole op de wapens die op de markt komen. Sedert 2006 is de minister van Justitie wel medebevoegd voor de maatregelen van controle en toezicht. Over het voorontwerp van wet dat de regelgeving moet actualiseren, vindt binnenkort overleg plaats tussen de betrokken administratieve diensten. De beoogde hervorming heeft als bedoeling alle in de loop der jaren nieuwe toegevoegde taken van de proefbank in de wet in te schrijven, zoals onder meer de neutralisering van vuurwapens en de certificering van vrij verkrijgbare vuurwapens. Dat staat los van de Europese richtlijn.

Wat de aspecten inzake markering en importverbod betreft, verwijs ik naar mijn collega's van Economie en Financiën.

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Ik dank de minister voor haar korte antwoord. Ik zal mijn andere vragen aan minister Vande Lanotte stellen.

De minister zegt dat de betrokken diensten binnenkort overleg zullen plegen. Is daarvoor een datum vastgelegd?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Ik weet het niet. Ik zal het speciaal voor de heer De Groote navragen.

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Zeer vereerd.