5-43

5-43

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 JANUARI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het asiel- en migratiebeleid» (nr. 5-355)

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - De regering heeft zelf reeds verklaard dat de statistieken inzake asiel en migratie verontrustend blijven en dat het nodig is de situatie zo snel mogelijk te beheersen door een geheel van maatregelen te treffen. Het gaat om maatregelen en doelstellingen die opgenomen zijn in het regeerakkoord. Ik som ze niet op, we kennen de teksten.

Deze regering heeft niet veel tijd meer om er werk van te maken. Daarom vind ik het belangrijk om van in het begin prioriteit per prioriteit goed te organiseren. Om tot een normaal beheer van alle dossiers inzake asielaanvragen te komen, moet goed worden gecontroleerd, zodat de diensten in normale omstandigheden kunnen werken.

Ik zie twee prioriteiten voor de directe toekomst. Ten eerste, hebt u de ambitie om voor de nieuwe asielaanvragen binnen een termijn van 6 maanden een finale beslissing te nemen? Worden de nieuwe aanvragen dan eerst behandeld en worden hiervoor extra personeelsleden ingezet? Zo ja, hoeveel en in welke diensten zullen ze aan de slag gaan en vanaf wanneer?

Een tweede belangrijk element om de asielcrisis die al van in 2009 aansleept opnieuw onder controle te krijgen, is een zicht krijgen op de achterstand.

Kunt u mij concrete en actuele cijfers geven over die achterstand? Die achterstand moet immers dringend worden weggewerkt, zodat de diensten in normale omstandigheden kunnen werken.

Welke beslissingen zult u nemen om die achterstand weg te werken?

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - Mevrouw Douifi heeft gelijk: het asiel- en migratiebeleid blijft een bijzonder gevoelige materie en vraagt een bijzondere aandacht en investering. Er bestaan internationale normen om bescherming te bieden via asiel- of subsidiaire bescherming, die ik correct zal uitvoeren.

Het asielsysteem staat de jongste tijd onder druk. In 2011 werden immers 25 000 asielaanvragen ingediend, waarvan ongeveer 20 000 nieuwe aanvragen. Het is dan ook des te belangrijker de behandelingstermijnen te verkorten door de productiviteit van de diensten op te drijven, uiteraard met respect voor de kwaliteit van de procedure. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft zich ertoe verbonden 1850 dossiers per maand te onderzoeken. De nieuwe asielaanvragen die in 2012 worden ingediend, zullen binnen de drie maanden door het Commissariaat-generaal worden behandeld, zodat de totale gemiddelde duur van de asielprocedure nog slechts zes maanden zal bedragen.

Het Commissariaat-generaal heeft zich geëngageerd om de achterstand van 9095 dossiers weg te werken tegen het einde van dit jaar. Dat zou kunnen met het huidige personeelsbestand omdat er bijkomend personeel werd toegekend in 2011, maar dat moet nog bevestigd worden in 2012. Het is beter nu te investeren in de slagkracht van onze asielinstanties om vervolgens op termijn vooral het opvangnetwerk te kunnen verlichten.

Ook bij de Dienst Vreemdelingenzaken werden de procedures ingekort, in samenspraak met het Commissariaat-generaal, met als gevolg dat de beslissingen sneller kunnen worden genomen.

Ondertussen zal ik ook maatregelen treffen om de instroom van de asielaanvragen te doen dalen. Het bestaande bijzonder actieplan voor de Balkanlanden wordt gehandhaafd. Het voorziet in een versnelde procedure voor aanvragen uit de Balkanregio, gekoppeld aan ontradingsacties in die landen en aan terugkeercampagnes.

Bijkomende acties omvatten:

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). Ik zal vandaag niet ingaan op de diverse nieuwe maatregelen die de staatssecretaris aankondigt en die nodig zijn om terug te keren tot een normaal aantal aanvragen per jaar. Dat zal in de komende maanden moeten gebeuren.

Ik hoor dat het Commissariaat-generaal de ambitie heeft om 1850 dossiers per maand te behandelen, maar ik denk dat er nog een tandje moet worden bijgestoken. In 2011 waren er immers 25 479 aanvragen. Een eenvoudige rekenoefening leert ons dat er in dat tempo maar 22 200 dossiers per jaar worden afgewerkt. Als de staatssecretaris de bijkomende maatregelen kan uitvoeren, dan moeten we een normaal aantal aanvragen kunnen bereiken, namelijk minder dan die 25 000 per jaar.

Om de huidige achterstand van 9095 dossiers weg te werken, zou het Commissariaat-generaal bijkomend nog een 750-tal dossiers per maand moeten behandelen. Het personeel moet behouden blijven zodat de staatssecretaris binnen één tot anderhalf jaar deze zaak opnieuw onder controle krijgt. Pas dan kan ze weer een normaal, kwaliteitsvol en humanitair asielbeleid voeren. Dat is wat wij nastreven.