5-43

5-43

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 JANUARI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «het actieplan tegen de illegale wapenhandel» (nr. 5-352)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De aanleiding van mijn vraag is mijn ondervraging van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom, in de plenaire vergadering van 1 december 2011 over mijn bezorgdheid met betrekking tot de illegale wapenhandel in België.

Op 13 december 2011 was er dan de betreurenswaardige aanslag van Nordine Amrani in Luik, met zes dodelijke slachtoffers als gevolg.

De daaropvolgende dagen verklaarden de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken dat ze vóór eind januari met een actieplan zouden komen om de strijd tegen de illegale wapenhandel op te voeren. De minister van Justitie stelde onder meer voor de lijst van wapens die vrij kunnen worden gekocht, op korte termijn te herbekijken en verder in te krimpen.

Het mag niet bij een aankondigingspolitiek blijven. Er moet actie volgen.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot dit actieplan? Wanneer zal de minister het voorleggen? Heeft de minister al een zicht op de aard van de wapens die niet meer vrij zullen mogen worden gekocht en wanneer zal die wijziging worden doorgevoerd? Op welke wijze wil men de controle en de afdwingbaarheid van de wapenwet verbeteren? Wie wordt er allemaal bij betrokken? Kan de minister mij verzekeren dat dit tot een solide en meer sluitende wapenwet zal leiden? De minister zal begrijpen dat wij op dit gevoelige onderwerp zullen blijven hameren.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Over het gemeenschappelijke actieplan van de minister van Binnenlandse Zaken en van mezelf hebben op mijn kabinet al verschillende vergaderingen plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen. Volgende punten zijn er behandeld: de optimalisering van de beeldvorming over wapentrafiek en het gebruik van zware wapens, meer in het bijzonder de halfautomatische lange vuurwapens; het definiëren van het begrip `veelpleger' - in Nederland bestaat daarvan al een definitie -; het aanpassen van de lijst van vrij verkrijgbare antieke wapens - vrije verkoop betekent verkoop zonder controle en dat jaagt de vraag en dus de prijs de hoogte in, wat vooral op wapenbeurzen problemen doet ontstaan en samenwerking met Binnenlandse Zaken zo noodzakelijk maakt -; het verzwaren van de straffen op illegaal wapenbezit want het bezit van een wapen wordt nu in een andere categorie gestraft dan het gebruik ervan terwijl men toch geen illegale zware wapens hoeft te bezitten; de informatie-uitwisseling en vooral dan de informatiestroom tussen justitie, politie, gevangeniswezen en justitiehuizen - er wordt vastgesteld dat die informatieflux op de ene of de andere plaats soms stokt zonder dat er daarom slechte bedoelingen achter zitten en we onderzoeken nu hoe we die flux kunnen optimaliseren -; het crisisbeheer waarbij de hulpdiensten altijd moeten kunnen rekenen op bescherming van de veiligheidsdiensten; de strijd tegen de illegale economie die een grote weerslag heeft op de criminaliteitsbestrijding omdat illegale wapens vaak met zwart geld worden aangekocht.

Volgende week zijn er opnieuw vergaderingen gepland. Ik verwijs onder andere ook naar het nationaal veiligheidsplan. We wachten op het advies van de federale politieraad met betrekking tot de illegale zware wapens. Het is de bedoeling tegen het einde van deze maand concrete voorstellen te doen.

Er is ook overleg geweest met de gemeenschapsministers bevoegd voor sport om de rol te onderzoeken van de schuttersfederaties en van andere sportdisciplines waarbij soms ook bepaalde type wapens worden gebruikt.

De departementen Binnenlandse Zake en Justitie hopen tegen het einde van de maand concrete resultaten te kunnen voorleggen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik ben aangenaam verrast want ik zie dat de minister het werkelijk ernstig meent. Ik dank haar daarvoor.

De minister benadert de problematiek uit verschillende hoeken. Als al die doelstellingen voor het einde van de maand kunnen worden gehaald, vind ik dat de minister een schitterende start heeft genomen.

Hopelijk bestaat er een meerderheid in het parlement om alle voorstellen in wetteksten om te zetten en wordt er dan snel een wetsontwerp tot herziening van de wapenwet ingediend.

Ik hoop ook dat men niet zwicht voor de druk van de wapenlobby om de teksten opnieuw af te zwakken, zoals in het verleden al verschillende keren is gebeurd.