5-41

5-41

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 DECEMBER 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

De voorzitster. - Bij de Senaat is het dossier aanhangig van mevrouw Fatma Pehlivan, aangewezen als gemeenschapssenator.

Het Bureau is zopas bijeengekomen om de geloofsbrieven van mevrouw Pehlivan te onderzoeken.

Het woord is aan de heer Anciaux om voorlezing te doen van het verslag van het Bureau.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het Bureau heeft kennis genomen van de aanwijzing die op 21 december jongstleden werd gedaan door de sp.a-fractie van het Vlaams Parlement, met toepassing van artikel 211, §7, van het Kieswetboek, ten einde te voorzien in de vervanging van mevrouw Güler Turan, die bij brief van 16 december 2011 ontslag heeft genomen als gemeenschapssenator.

Het Bureau heeft vastgesteld dat de lijst bedoeld in artikel 211, §7, van het Kieswetboek, die aan de griffier van de Senaat werd betekend, ondertekend is door de meerderheid van de leden van de betrokken fractie.

Wat het eigenlijke onderzoek van de geloofsbrieven betreft, acht het Bureau deze procedure overbodig omdat dit onderzoek reeds door de bevoegde Assemblee is verricht.

Bijgevolg heeft het Bureau de eer u voor te stellen mevrouw Fatma Pehlivan als lid van de Senaat toe te laten.

De voorzitster. - Ik verzoek mevrouw Pehlivan de grondwettelijke eed af te leggen.

-Mevrouw Fatma Pehlivan legt de grondwettelijke eed af.

De voorzitster. - Ik geef mevrouw Fatma Pehlivan akte van haar eedaflegging en verklaar haar aangesteld in haar functie van senator.