5-1456/1

5-1456/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

27 JANUARI 2012


Voorstel van resolutie om de diensten, de bevoegdheden en de medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van de Coperfin-hervorming op het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap te houden

(Ingediend door mevrouw Claudia Niessen c.s.)


TOELICHTING


De hervorming van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, beter bekend onder de naam Coperfin-hervorming, die in 2001 werd aangevat, voorziet inzonderheid in een aanzienlijke vermindering van de diensten en het aantal personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën op het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap. Met argumenten die de modernisering, de efficiëntie en de verbetering van de dienstverlening voorstaan, zou de federale overheidsdienst Financiën gecentraliseerd worden en zouden betrekkingen worden afgeschaft.

We stellen echter vast dat dit voorstel tot centralisering geenszins rekening houdt met de specifieke kenmerken van de Duitstalige regio, en zeker niet met de taal die er gesproken wordt. Juist daarom moet er een politiek signaal komen om de diensten, de bevoegdheden en de medewerkers op het grongebied van de Duitstalige Gemeenschap te houden. In het kader van de Coperfin-hervorming moet dus bijzondere aandacht worden besteed aan de financiële instellingen in de Duitstalige Gemeenschap, alsook aan de aanwerving van personeelsleden om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de Duitstalige bevolking.

Dat is de doelstelling van dit voorstel van resolutie.

Claudia NIESSEN.
Freya PIRYNS.
Louis SIQUET.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. overwegende dat tal van diensten van de FOD Financiën niet verleend worden door Duitstalige kantoren, maar wel door kantoren op het Franstalig grondgebied, en dat de taalwetgeving daarbij systematisch wordt geschonden;

B. overwegende dat het risico dat de taalwetgeving niet wordt nageleefd zou kunnen toenemen als gevolg van de centralisering die de hervorming voorstaat;

C. overwegende dat de naleving van de taalwetgeving bijzonder belangrijk is wanneer de Duitstalige inwoners geconfronteerd worden met ingewikkelde administratieve taken;

D. overwegende dat, in het geval van het sluiten van diensten op het grondgebied van deDuitstalige Gemeenschap, de wervingsexamens alleen op Franstalig grondgebied en in het Frans zouden worden georganiseerd, en de Duitstalige kandidaten wegens taalproblemen in hun loopbaan dus benadeeld zouden worden ten opzichte van hun Franstalige en Nederlandstalige concurrenten;

E. overwegende dat de personeelsleden van de FOD Financiën voor 80 % diensten verlenen aan de burgers — bijvoorbeeld bij het invullen van hun belastingaangifte, voor het toekennen van belastingvrijstellingen, bij schuldregelingen of voor het betalen van alimentatievorderingen, — en die dienstverlening bijzonder belangrijk is in de Duitstalige gemeenschap :

F. overwegende dat de Coperfin-hervorming, in haar huidige vorm, voorziet in het afschaffen van vierentachtig  betrekkingen, wat dus een koopkrachtverlies inhoudt voor de hele Duitstalige Gemeenschap;

G. overwegende dat de Coperfin-hervorming, door het afschaffen van jobs in het zuiden van de Gemeenschap, geenszins rekening houdt met de geografische specificiteit van het gewest;

H. overwegende dat meer centralisering de kwaliteit van de dienstverlening in Eupen, maar vooral in de Duitstalige gemeenten in het zuiden, in het gedrang zou kunnen brengen door een verminderde bereikbaarheid en mogelijke taalproblemen, en dit de dienstverlening aan de burgers aantast;

I. overwegende dat de fusie van de diensten van de FOD Financiën in de Duitstalige Gemeenschap met Franstalige diensten van Financiën dient te worden beschouwd als een achteruitgang in een autonome dienstverlening indien de Duitstalige Gemeenschap een vierde gewest zou worden;

J. overwegende dat de Duitstalige belastingadministratie een bruggenhoofd zou kunnen vormen met de belastingdiensten van de aangrenzende Duitse Bondsrepubliek;

K. overwegende dat één van de beginselen van de wetgeving erin bestaat een bijzondere regeling toe te kennen voor bijzondere omstandigheden,

Vraagt de regering erop toe te zien dat de Coperfin-hervorming rekening houdt met de specifieke kenmerken en de rechten van de Duitstalige Gemeenschap en haar inwoners, meer bepaald met betrekking tot de naleving van de taalwetgeving en het behoud van alle kantoren en diensten op het Duitstalige grondgebied.

24 november 2011.

Claudia NIESSEN.
Freya PIRYNS.
Louis SIQUET.