5-950/2

5-950/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

17 JANUARI 2012


Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN DE BRUYN EN VANLOUWE

In het dispositief, het punt I. 1. vervangen als volgt :

« te bepleiten dat de impact van de liberalisering van diensten gelieerd aan gezondheidszorg en de bepalingen in verband met octrooibescherming geen negatieve gevolgen hebben voor de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden waarmee de EU handelsakkoorden afsluit; ».

Verantwoording

Meer focus leggen op de bilaterale onderhandelingen, waarin de specifieke eigenschappen van de handelsovereenkomsten beter in kaart worden gebracht. Het TRIPS-akkoord hoeft niet als de lat te worden beschouwd.

Nr. 2 VAN DE HEREN DE BRUYN EN VANLOUWE

In het dispositief, het punt I. 2. vervangen als volgt :

« de ontwikkelingslanden aan te sporen hun overheidsinkomsten meer te diversifiëren en in de transitieperiode de nodige flexibiliteit te vragen wat betreft de afhankelijkheid van douaneheffingen en, in het bijzonder, de impact die dat kan hebben op de budgetten voor de sociale sector; ».

Verantwoording

De afhankelijkheid van douaneheffingen is op zich een probleem dat niet in het voorstel van resolutie wordt aangekaart. De ontwikkelingslanden moeten juist aangespoord worden hun heffingen te diversifiëren. In de transitieperiode kan uiteraard wel rekening gehouden worden met deze afhankelijkheid.

Nr. 3 VAN DE HEREN DE BRUYN EN VANLOUWE

In het dispositief, het punt I. 6. doen vervallen.

Verantwoording

Een herziening ex post raakt natuurlijk aan de bestaansreden voor handelsakkoorden, te weten de voorspelbaarheid. Het is beter dit op te nemen in nieuwe onderhandelingen.

Nr. 4 VAN DE HEREN DE BRUYN EN VANLOUWE

In het dispositief, het punt II. a. doen vervallen.

Verantwoording

De begroting van de federale regering is duidelijk : er wordt van het groeipad afgeweken. Het heeft geen zin het middenveld hierover valse hoop te geven. Als de budgettaire toestand het toelaat, moet er uiteraard terug aangeknoopt worden bij het groeipad.

Piet DE BRUYN.
Karl VANLOUWE.